இது தான் பைபிள் ஆங்கிலம்

இது தான் பைபிள் ஆங்கிலம்

சில நாட்களுக்கு முன்னர் கிறித்தவ மதத்தில் இருந்து விலகி இஸ்லாத்தை தழுவிய ஒரு சகோதரர் தன்னார்வத்துடன் இது தான் பைபிள் என்ற நூலை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்து தந்துள்ளார். நன்றியுடன் இதை வெளியிடுகிறோம்.

PREFACE

In the name of Allah most gracious and most merciful.

Dear Christian friends ! The title of the book may surprise some of you. We don t Wish to surprise or hurt you.

There are many similarities between you and we Muslims so we are taking the pain of telling you the truth and we have no intention of hurting your feelings.

When the kingdom of God arrives we both will be judged by God .we will be judged of the faith we had and the deeds we did , we will escape the wrath of God only if we satisfy this. we believe you know this well.

Your scripture and your faith are not sufficient to earn you eternal life. Your religions scholars are taking you in wrong direction .we are proving you the truth from Bible with the help of this book.

Who wrote this? Take a neutral stand. For centuries religious scholars preached views which were not from God .keep aside the respect you have for this religious scholars .The views and truth which I have expressed in this book, please give a due consideration .If you think about this with a open mind we are sure that you will reach same conclusion as we did.

The Bible is not the literal word of God there are words which are added by man, many words of God were removed and manipulated you will know this when you have read this book and we are sure of it.

If there are any objections or corrections against the views and logic expressed in this book, if you are ready to bring it I am ready to analyze it and change it. My only Wish is both the Christians and Muslims should know how they can earn Eternal life .For this reason I am presenting you with this book.

INTRODUCTION TO BIBLE

There are two testaments in the Bible old testament and new testament . According to Christian belief old testament encloses the life history of prophets who lived before Jesus time. Old testament is collection of many books.

For example old testament has 39(or 45) books. The first 5 books of the Bible are believed to be written by Moses .6th book is the book of Joshua believed to be written by him. There are two books by name 1 Samuel and 2 Samuel .This books are by Samuel the prophet, like wise the collection of revelations given to many prophets are collectively called as old testament in the Bible.

New testament was written by persons who came after Jesus, they were guided by holy spirit to write it. It is a collection of books written by many persons. For example the book of Matthew is believed to be written by Matthew similarly the book of Mark.

To cut it short we can say old testament is Before Christ and new testament is After Christ. The Christian faith which boast of preserving testaments before Christ and after Christ , why did they fail to preserve the words of Jesus or the revelation given to Jesus by God ? This is a issue which Christians should deeply think about.

Is your belief correct? That old testament and new testament were written by people guided by holy spirit and by gods will .Will you not do some research on your belief?

There are some basics which should be fulfilled by any spiritual book to clear the test .Books written my man has errors and should not be found in a spiritual book, and if it is found we can boldly conclude that Such a book is not from God. When we analyze the Bible we see lot of errors in it , the extent of errors make us conclude that it is far worse than a man written book . You will not reject this idea once you analyze this with a neutral stand. The reason why Bible cannot be accepted as Literal word of God will be analyzed one by one.

ORIGINAL MANUSRIPTS OF THE BIBLE UNPRESERVED

 This is a book from God if a book is from God the language in which it was revealed should be preserved .However no issue rises if it is translated. Regardless of how many translations done it is highly essential that the book should be preserved in its original manuscript form. This is an important requirement.

It is well known fact that we see lot of differences in translation of a book which preserves its original manuscript. We need not elaborate the condition of a book which does not have original manuscript .when the original language of man written books are preserved now how much more important it is to preserve the original manuscript of God revealed scriptures? Have you thought about this some day?

There are lot of difference between a book and a book revealed by God. If a book claims to be from God it will be given more importance among people. More care would be taken to preserve the book .Al-Quran is the best example for this. For 1,400 years Muslims have preserved the Quran without any additions or deletions to its original form.

Does Bible Fulfill this first condition ?No! No! a Indefinite No! . In no part of the world the bible is preserved in its original form. The most sad fact is this-even the Christian scholars are not sure of the original language bible was written. This is not our own opinion .These are Christian scholar’s words, that the Bible was unpreserved in its true form and the original language in which it was written is unknown

2) ORIGINAL LANGUAGE OF BIBLE?

which language was bible written?

Lets see what the Christian world has to say about this.

Bible society of India , Bangalore has published a Bible .This society belongs to christian Denomination protestant .First page of the Bible it is printed original Hebrew and Greek translated to tamil .

They have mentioned that old testament was revealed in Hebrew and new testament in Greek .They Proclaim to the world that they possess the original manuscript and have used it to translate in tamil .It is mentioned like wise.

Was old testament originally written in Hebrew? Was new testament written in Greek? Before analyzing, it is highly essential that we prove to you this Bible society is cheating people.

On condition let us believe that old testament is translated from Original Hebrew.

Based on this belief we are asking them is the Hebrew bible preserved? If it is preserved where is it preserved? To translate a Hebrew Bible a person should be well versed in both Hebrew and Tamil. Who is the scholar who is proficient in both Hebrew and Tamil?. No answer will be given for this from Christian society.

It has been centuries since Hebrew language usage stopped. With no one proficient in this language , and to say Bible is translated from Hebrew is clear deception.

Christians may convince you by saying in Israel Hebrew language is taught. They found a new language and have named it Hebrew in actual it is not Hebrew. A language which ceased existing centuries before cannot be revived.

This is not fantasy or speculation it is confession of Christian world.

A branch of Catholic , Dindivanam Tamilnadu Bible published bible in tamil. On 6-4-1980 a Bible was published , on the preface of this Bible ,

 To help fulfill the needs of our people Trichy tamil literature society on 1960 had old testament and new testament compiled as single book ulkatha latin language was used , holy Bible was first translated to tamil and published so it is mentioned. christian friends! Pay attention .Latin language was used for translating Bible into tamil and this is mentioned in the preface.

If the original Hebrew manuscript are preserved- and if they are preserved in their original form will any body go for latin manuscripts ? As the original manuscripts are Lost it becomes essential for them to refer other manuscripts do you doubt this? Friends! Another matter which needs due consideration .

If the original manuscripts are preserved it is more likely that it will be in the hands of Roman catholics. Because catholics were formed before protestants it is more likely that atleast one copy of the original manuscript will be with them . If it is not with them then it is beyond doubt that protestant will not have it. Hence it is clear with out doubt that original manuscript are Lost.

Catholics have accepted this. Protestant are trying to delude the world by saying original Hebrew version of the Bible is available .

Protestant say old testament was written in Hebrew and new testament in Greek .But the truth is this is untrue.

Protestants Bible society of India have printed in the preface of new testament

Our God and savior Jesus Christ new testament .This is translated from original Greek (1954) .

They try to convince the world that new testament was written in Greek, and translated to another languages. But is this true ? No Christians refute this among themselves.

First gospel of new testament is Matthew . Catholics from dindivanam released a Bible .In preface to matthew it is mentioned Likewise.

 so those who lived by that time in Palestine wrote in Aramiac language .They should have written the gospel by 50 AD. After 70 AD it was translated to Greek language. It is mentioned so When gospels were written, Aramiac was the language used in Palestine .The gospels were written in that language and translated to Greek this is the view clearly held by catholics.

Greek Bible New testament is a translation not original . Are the Original manuscript written in Aramiac available now? Do any one know this language?

Definitely no.

The Original language of new testament is not Greek , Aramiac Bible is unavailable in any part of the world and no further proof is needed for this.

Let us keep aside the fact that no original manuscript of Hebrew Bible is available. Old testament was believed to be written in this language. Was the original manuscript written in Hebrew? Well this is another doubt.

As discussed earlier old testament is the compilation of the book of Moses, Daniel, Ezekiel, job and many other prophet s revelations. Different places, different time , different prophets and the revelations given to them cannot be in one Hebrew language .

Each of them might have spoken in different language. Each one of them given revelations in their own language .Revelations given in different languages might have been translated to Hebrew language and forgotten . Even if we think this view is wrong and accept that old testament was written in Hebrew. Old testament of the Bible is not in Hebrew and there is no doubt about this. Similarly New testament Original Aramiac manuscript is lost .The Christians have only the Greek manuscript of the new testament .

Now the question you face is why both the original manuscripts of old testament and new testament are unpreserved!

CAN THE ORIGINAL MANUSCRIPT FAIL?

Many languages have come and are now dead in this world ! some people similarly hold the view that the original manuscripts might have been lost .This view cannot be accepted Aramiac and Hebrew cannot be compared to dead languages and there are good reasons for this.

If a book is considered as divine more importance will be given to it .Care will be taken to preserve and sustain it .Even if it is translated in 1000 languages care will be taken to preserve it in its original form. To Understand this nature of people we need no bigger proof.

It is difficult to believe that people with this common mentality will allow the original Bible to be lost. This is a question which needs to be carefully thought upon.

Next point to be noted is- A community which had so much impact on history will surely take care of its language .Those who ruled major part of the world, and those who ruled for long time the Israelites how did they allow their language to be die? This question needs to be answered.

To understand people s mind frame let us take for example Hindus.

Hindus have scriptures which are more ancient than Bible. Their revered scriptures are still preserved in its original form Sanskrit. Even though this language is not in continuous usage and is a dead language we still are able to see people who know Sanskrit . Demised Rajaji , and Tughlaq editor cho Ramaswamy are example for this .There are many Brahmins who know their scriptures in their original manuscript Sanskrit .Even Sanskrit colleges are run by them.

Those who own scriptures and those who have history will preserve their language and this is the proof .

It is difficult to believe Bible was unpreserved in its original form . A scripture read daily by people and preserved had lost its original manuscripts by mere accident.

The priests who were responsible for preserving the language did it deliberately. It cannot be done by any one else .

If Bible was preserved in its original form there would have been people who knew this language, the priests knew that they cannot add their own points so in order to take care of this problem they must have wantedly caused the language to die and this is the truth.

Let no body consider this a matter with out proof .Christian scholars added verses, removed verses , and manipulated verses we will prove it to you with proof.

Let them not take this lightly, the fact that the scripture is not preserved in its original form. The faith that it is a holy book is visibly shaken and this indeed is a serious issue.

If after this clear proof people are to believe that the original manuscripts lost was an accident even then only the blame on high priest will be cleared. The doubts which we have about Bible will not cleared.

When translation are done from original manuscript it is possible that some errors can occur. Some words would have been left .Even though they are not done purposefully. As humans it is possible that they may commit errors.

Was the Greek translation done correctly? It needs to be compared with original manuscript .If original manuscripts are not available then there is no way by which doubts can be cleared. Which verse is wrongly translated ? when there is no means of knowing it for each verse IS THIS THE VERSE WHICH HAS BEEN WRONGLY TRANSLATED? this creates a image and we view the Bible with suspicion .

What is more miserable than this for a scripture ? Will not the Christians with clear conscience think about this?

HISTORICAL CONTRADICTIONS:

We are not going to say Bible is not God s word by one reason. There are many other reasons. Let us see them.

We saw before that old testament is a compilation of revelations formed into books which was given to prophets (This is according to Christian belief).

For example the first five books of the old testament Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy were believed to be written by Moses and this is Christian belief. There are Christians who create confusion among muslims by saying Taurah mentioned in the Quran are the first five books of the Bible .

 And Moses went up from the plains of moab unto the mountain of nebo to the top of Pisgah, that is over against Jericho.And the lord showed him all the land of gilead , unto dan,

And all napthali and the land of Ephraim and Manasseh and all the land of Judah unto the utmost sea,

And the south and the plain of the valley of Jericho the city of palm trees unto zoar

And the lord said unto him this is the land which I sware unto Abraham unto Isaac and unto Jacob saying I will give it unto thy seed I have caused thee to see it with thine eyes but thou shalt not go over thither .

So moses the servant of the lord died there in the land of moab according to the word of the lord.

And he buried him in a valley in the land of moab over against bethpeor but no man knoweth of his sepulcher unto this day .

And moses was an hundred and twenty years old when he died his eye was not dim nor his natural force abated.

And the children of Israel wept for moses in the plains of moab thirty days so the days of weeping and mourning for moses was ended.

And Joshua the son of nun was full of spirit of wisdom ; for moses had laid his hands upon him and the children of Israel hearkened unto him and did as the lord commanded moses.

And there arose not a prophet since in Israel like unto moses , whom the lord knew face to face,

In all the signs and the wonders, which the lord sent him to do in the land of Egypt , to pharaoh, and to all his servants ,and to all his land,

And in all that mighty hand and in all the great terror which moses showed in the sight of all Israel.

( verses Deuteronomy 34:1 to 34:12 from the book of Deuteronomy is believed by Christians to be authored by Moses ).

A book written by Moses , how does it have the details of his death, his sepulcher ,his age during his death, how many days Israelites mourned over his death, how did the details of Joshua who took responsibility after Moses death appear in the book of Moses ?

A knowledgeable person will come to a conclusion that, this so called book of Moses is not related to Moses. So it is clear that this book was written by some one after Moses time and Moses name was linked to it.

The verse mentioned above And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses is a point worthy to note .

How did dead Moses know no one of Moses might appeared after him ? How can Moses write this, is it not a matter to be duly thought? A person who lived After Moses time only he can say this .A person who came many centuries after Moses only he could have added these books and there is no proof needed for this.

There are no answer for this questions from Christian churches .As this question cannot be answered logically Christians come up with this answer.

The book ends with the death of Moses .Other verses are latter additions . (Catholic bible Deuteronomy preface)

By confessing this verses were later added the Christian church is trying to keep up the sacredness of other verses.

Will not suspicion rise on verses added to Bible afterwards ? Christian friends !The Bible was in such a fragile state that it was unpreserved and later additions could be done, are you not convinced of this?

How can we find out which among this verses are later additions? If we could compare it with the original manuscript it could have cleared the doubts but the problem is we don t have the original manuscript!

We get a honest doubt. When Christian world is convinced that details after Moses death are later additions. why don t they remove these added verses from their scriptures ? They will not do this .If these verses are removed then many other verses in the Bible should be removed and if it is done not even quarter part of the Bible will Remain. ( The verses will be high-lighted later).

Due to this reason Christian world are not encouraged to remove this later additions. If this is the condition of old testament the new testament too is not free from this.

In the catholic bible New testament starts with The sacred gospel of Jesus Christ .In the protestant bible it is mentioned as Our lord and savior Jesus Christ .

The Christians are trying to convince the world that Bible was written by Jesus Christ.

Let us take for example that new testament was written by Jesus .If that is the case how are the details of Jesus death, his sepulcher, and mourning of his followers gets mentioned in the gospels .There is no relation between Jesus and new testament and no further proof are needed to prove this.

The truth is these books were written by common man under prophet’s name .There are many other proofs excluding this which convince us that this scripture is not from God.

5) CLEAR STATEMENT:

In First page of Bible it is mentioned that new testament was given by Jesus .But we see new testament was written by Matthew, Mark,Luke, and John! Is it mentioned in the Bible that Jesus wrote new testament? . Last mentioned gospels and paul who founded Christianity had given their verdict that they wrote it .

The third gospel of new testament is luke .Christians believe that luke wrote this gospel guided by holy spirit. Let us see what luke has to say about this !

 Even as they delivered them unto us , which from beginning were eye witnesses, and ministers of the word;

It seemed good to me also having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent theophilus,

That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou has been instructed.

( LUKE 1:2-4)

I am not writing scripture; I am not guided by holy spirit ; I am writing you what I have heard luke accepts this .It is a collection of incidents which happened before .He accepts that he was not a witness to this events. After clear declaration from Luke how do people believe that Bible is from God?

The fourth gospel of the new testament was written by John. The churches justifies that he too wrote the bible with the help of holy spirit .John refutes this .Let us see what john has to say.

 And there are also many other things which jesus did , the which ,if they should be written every one ,I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written .Amen.

( JOHN 21:25)

If this book is from God and if it is written under the commandment of God how can john leave some verses ? The details of Jesus were mere hear say this is the reason he says if I had to write about him the papers would not be sufficient and citing this reason he has left some details unmentioned . After John’s clear declaration that he has not written a scripture , why should we think Bible is God s word , will not the Christian world think about this!

The author of major books in the new testament Apostle paul in his own confession makes it clear that Bible is not God’s word.

 God forbid : yea let god be true every man a liar; as it is written , that thou mightiest be justified in thy sayings , and mightiest overcome when thou art judged.

But if our unrighteousness commend the righteousness of god,what shall we say? Is god unrighteous who taketh vengeance?

God forbid : for then how shall god judge the world?

For if the truth of god hath more abounded through my lie unto his glory ; why yet am I also judged as a sinner?

( ROMANS 3:4-7 ).

Paul invents a new concept, lying is allowed if it glorifies God. By this paul himself confessed he speaks lie .What paul says as lie is also included in new testament.

Lets see what paul has to say.

 For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all , that I might gain the more.

And unto the jews I became as a jew , that I might gain the jews ; to them that are under the law , as under the law, that I might gain them that are under the law;

To them that are with out law , as without law ,that I might gain them that are without law.

To the weak became I as weak , that I might gain the weak: I am made all things to all man, that I might by all means save some.

And this I do for the gospel s sake , that I might be partaker thereof with you.

( 1CORINTHIANS 9: 19-23)

This is proof that Bible is a compilation of man s imagination and tall stories .I have become all things to all men, I plan and say lies in order that I might have my share in the scriptures , I do this , paul confessed things openly . Christian friends! Read this verses mentioned in Bible once more ! If you have faith equal to one mustard seed that Bible is God s word is it not shattered now?

Even after this clear proofs will it be reasonable to believe that Bible is God s word guided by Holy spirit?

Lets see what paul has to say ! Would to god ye could bear with me a little in my folly : and indeed bear with me.

(2 CORINTHIANS 11:1)

I say again , let no man think me a fool; if otherwise ,yet as a fool receive me , that I may boast myself a little.

That which I speak, I speak it not after the lord, but as it were foolishly , in this confidence of boasting.

( 2 CORINTHIANS 11: 16,17)

I become a fool in glorying ; ye have compelled me: for I ought to have been commended of you: for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing.

(2 CORINTHIANS 12:11)

This are confessions of paul. I am speaking with folly and compulsion from others , this is me speaking and not God .How can a person who speaks with folly , out of compulsion from others and on his behalf be said to have authored a scripture from God ?The scripture which christians revere as holy in this very book these verses are found. What is bigger contradiction than this? Even after this are you compelled to believe that Bible is God s word?

Lets see further what paul has to say!

But to the rest speak I, not the lord:

(1 CORINTHIANS7:12)

Now concerning virgins I have no commandment of the lord : yet I give my judgment as one that hath obtained mercy of the lord to be faithful.

( 1 CORINTHIANS 7: 25)

But she is happier if she so abide , after my judgment : and I think also that I have the spirit of god.

(1 CORINTHIANS 7:40)

I paul have written it with mine own hand .I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.

( PHILEMON 19)

What do you understand by these statements? The original teachings of the scriptures were hidden , paul who is saul added his own views in the scriptures. He forsaked the commandments of scriptures and invented his own religion.

Swine flesh, alcohol are some of the things forbidden in the scriptures but paul removed this commandments on his own accord. Scriptures recommend marriage , paul preached celibacy .Circumcision was stopped by paul . He cheated people by telling he did this on God s direction .( when we analyze contradictions in Bible it will be clearly explained).

He founded new religion which totally foresaked Jesus teachings .If it had been revealed from God he would have stood firm in the face of opposition, he wouldn t have changed his views often seeing people s opposition, he himself admits this.

And when they heared it ,they glorified the lord, and said unto him, thou seest, brother, how many thousands of jews there are which believe; and they are all zealous of the law:

And they are informed of thee ,that thou teachest all the jews which are among the gentiles to forsake moses, saying that they ought not to circumcise their children neither to walk after the customs.

What is it therefore? The multitude must needs come together : for they will hear that thou art come .

Do therefore this that we say to thee: we have four men which have a vow on them;

Them take, and purify thyself with them , and be at charges with them ,that they may shave their heads : and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.

As touching the gentiles which believe , we have written and concluded that they observe no such thing , save only that they keep themselves from things offered to idols , and from blood, and from strangled, and from fornification.

Then paul took the men ,and the next day purifying himself with them entered into the temple , to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them. (ACTS 21:20-26)

The new testament of the Bible incorporates paul’s view. Teachings mentioned are not followed by paul himself .God or Jesus Christ had nothing to do with this . Is it not clear that paul belittled laws given by God to Moses?

The confessions in the Bible makes it clear that this teachings are man made stories. Inspite of this Christians stick to the faith that Bible is God inspired. Lo ! this is surprise of surprises !

ADDITIONS AND DELETIONS:

For a scripture to be accepted as God given it is essential that people who preserve it should have same Texts. It should be free from Additions, Deletions, corrections and manipulations .Bible says it is absolutely necessary that a scripture fulfill this condition .People too expect the same.

Ye shall not add unto the word which I command you , neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the lord your god which I command you.

(DEUTERONOMY 4:2)

What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it.

( DEUTERONOMY 12:32)

Add thou not unto his words, lest he reprove thee,and thou be found a liar.

( PROVERBS 30:6)

And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy , God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city,and from the things which are written in this book.

( REVELATION 22: 19)

Bible accepts that in scripture additions or deletions must be preserved. The requirement set by Bible is unfulfilled by itself. The chrisitian world is full of confusion regarding Bible. Some Christian denominations reject books followed by others as Apocrypha .

Catholic bible has 46 books in old testament .Tamilnadu vivilium maraikalvi vazhipattu nilayam (Dindivanam) has published a Bible which has 46 books .

Protestants Bible has only 39 books .Bible society of India (Bangalore) published a Bible which has only 39 books in old testament.

The difference is not 7 words or 7 verses or 7 chapters No! 7 Books are the difference .The difference is thousands of verses.They are as follows

 Tobias 297 verses

 Judith 346 verses

 Wisdom 439 verses

 Ecclesiasticus (sirach) 1589 verses

 Baruch 213 verses

 1 Machabees 928 verses

 2 Machabees 558 verses

 Total 4370 verses

4370 verses found in the Roman catholic Bible are not found in the protestant Bible. These are 7 books were they differ entirely .There are 7 other books were they differ slightly

The book of Daniel is in both Roman catholic and protestant Bible .In the protestant Bible this book has only 12 chapters .The catholic Bible has 14 chapters for this same book . 13th chapter has 64 verses and the 14th chapter has 43 verses (Totally 107 verses) are missing from the protestant Bible and by adding the previously mentioned 4370 verses it comes to 4477 verses this is the difference between Roman catholic and protestant Bible .

In the 3rd chapter of the Book of Daniel , protestant Bible has only 30 verses. But catholic Bible has 97 verses .There is a difference of 67 verses .Adding this differences the total mounts to 4544 verses.

The Book of Esther is found in both Bible .In protestant Bible the tenth chapter of this book has only 3 verses. But in the catholic Bible there are 13 verses . Including the ten verses from this book the total verses rises to 4554 .

The difference is not over yet .The Book of Esther in protestant Bible has ten chapters .But in catholic Bible it is 16 chapters .In this 6 chapters ( 12+6+18+19+19+24=98) verses are there .Total number of verses mounts up to 4652 .Conflict rages between Christian groups whether this book is God breathed or not!

Roman catholics accuse protestants of removing 4652 verses from scriptures . Protestants accuse this verses are not from the Bible but later added by Roman catholic priests.

If the accusations of the Catholics are true , then large chunks of verses were removed from the Bible this shows the fragility and unpreserved nature of the Bible.

If protestants view is correct then large chunk of verses irrelevant to Bible was added and this shows the way Bible is preserved .

Other than this how many verses would have been removed? Regardless of which stand we take both Bible are unauthentic

4652 verses were removed by protestants, when were they formed ? The protestant were formed in 16th century .They were formed 1600 years after Christ how were they able to remove so many verses from Bible? Why was Catholic church helpless ? Why no protest from Christians of that time? Did they arise any objections ? This questions need to be seriously considered

There is only one answer to all questions .Before they used to do many additions and deletions in scriptures .People were well used to additions and deletions that they bear with it .Due to this reason the opposition of catholic church against verse removal was neglected . No other possible explanation fits in.

The Christian world should understand how protestants gathered courage to do this .

Main reason why protestants removed this verse from Bible is Many verses in it were against christianity invented by Paul.

 Jesus Christ was crucified and dead then he resurrected this is the basic belief of Christians. No Christian can be a Christian with out believing this. For example: one of the books they removed is old testament s Book of Wisdom. 2:5 of this book says !

For our time is as the passing of a shadow. And there is no going back of our end: for it is fast sealed , and no man returneth.

Read this verse two or three times ! No body returns back after death this view is stressed with out any second option and with precise clearity. If this verse is accepted as scripture will it not be poking our eyes with fingers ? It is for this reason they removed this verse.

The first man Adam sinned . God never forgave that sin .For the sin to be removed a great price was to be paid .Because of this all mankind we born sinners. Christians believe that Jesus came and sacrificed himself on the cross for the sins of mankind .The books removed from the Bible by the protestants The book of wisdom and the book of sirach destroys their belief.

She preserved him, that was first formed by god, the father of the world , when he was created alone, and she brought him out of his sin , and gave him power to govern all things.

(WISDOM 10:1-2)

But to the penitent he hath given the way of justice, and he hath strengthened them that were fainting in patience, and hath appointed to them the lot of truth.

(SIRACH17:20).

If this two verses are thought upon we understand that sins of Adam are forgiven and each one is responsible for his own deeds and no one can carry other man s sins .The 3 verses we high lighted are sufficient enough to derail the foundation of Christianity , this is the reason why protestants removed this verses from Bible .

Why were these verses unremoved by Catholics? This doubt may naturally raise in the mind of people.

If we understand Catholics and Protestants belief then this doubt would be cleared.

Catholics wont take intense measures to preach their religion admidst people .They are people who don t come forward for debate or criticism. They don t conduct religious discussion with other religions hence they don t face any questions from them .Even if they meet them they don t take any pain to answer them.

For this reason if they are showed any contradictions in the Bible they are not ashamed of it. For this reason they have not forced themselves to change the contradictions in Bible .

Protestants are exactly opposite to Catholics. Protestants are Known for brain washing and catching men for their faith .

They plan how to preach to different society of people. They pin point errors in other religions and make them stumble .They are willing to give explanation for accusations against their religion.

They preach their religion to others hence they are held responsible for answering the questions rised by us. These verses rock the foundations of Christianity so they are left with no option but to remove it from their Bible .

Why Catholics were helpless when Protestants were in the process of removing thousands of verses from the Bible? How majority Christians digested this changes?

Before breaking off from Catholics the Protestants along with Catholics were in the process of removing thousands of verses from Bible .

As Bible often had deletions, verses hidden, additions and manipulations .The Christians have changed the Bible of its originality .They don t believe that verses should not be removed or hidden from the scripture.

As they were used to the fact of Bible verses deleted and cut short. When Martin luther formed protestant church and removed thousands of verses from Bible one part of them accepted it and extended their support for him.

The Catholic church removed books from Bible now they don t have authority to question Martin luther when he did the same.

When we say Catholics have removed many books from Bible we are not saying this from our own accord. We are saying this based on Bible s own view .

As mentioned earlier Bible is not a book revealed to one prophet. It is a collection of revelations given to many prophets .

Books of Bible it is a common occurrence that verses from a book will be quoted in other.

For example:

Now the rest of the acts of uzziah ,first and last, did Isaiah the prophet , the son of Amoz,write.

( 2 CHRONICLES 26: 22)

2 chronicles mentions prophet Isaiah book .When we see whether the book of Isaiah is in Bible in Catholic Bible it is 27th book and in protestant Bible it is 23rd book .

Now the rest of the acts of Hezekiah, and his goodness, behold ,they are written in the vision of Isaiah the prophet , the son of amoz, and in the book of the kings of Judah and Israel.

( 2 CHRONICLES 32:32)

As mentioned here we see the book of kings divided into two parts

(1 kings and 2 kings ).

Some books are quoted in some other book of the Bible .Some of the books quoted are in the Bible while some are not to be found. We realize both the catholics and protestants have removed it .let us see this in detail.

Now the acts of David the king, first and last ,behold they were written in the book of samuel the seer , and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer

( 1 CHRONICLES 29: 29)

In this verse we see three books mentioned. The book of Samuel is still preserved in Bible .But the book of Nathan the prophet and the book of Gad the seer is not preserved in Bible .Where are those two books? It is not just two books many books were banned from Bible.

From thence they removed , and pitched on the other side of Arnon, which is in the wilderness that cometh out of the coasts of the amorites : for Arnon is the border of Moab , between Moab and the Amorites.

Wherefore it is said in the book of the wars of the lord, what he did in the red sea , and in the brooks of Arnon

(NUMBERS 21:13-14)

Is it not written in the book of Jasher?

(JOSHUA 10: 13)

Now that the rest of the acts of Solomon, first and last,are they not written in the book of Nathan the prophet,and in the prophecy of Ahijah the shilonite ,and in the visions of Iddo the seer against jeroboam the son of Nebat?

( 2 CHRONICLES 9: 29)

The books mentioned in above verses are missing from Bible.

Where is the book of Nathan? Where is the book of Gad ? What is the mystery of the missing

book of the wars of the lord ? Did the book of Jasher disappear? Where is the book of Ahijah? was book of Iddo lost? There is no answer for this from Christian world.

This is undeniable proof that Christians were the first to remove books from scriptures.

This is poor state of Bible s old testament . Let us now analyze the state of new testament .

What is new testament? New testament of our lord and savior Jesus Christ even though Christians say this they conflict it themselves .

New testament was not revealed by God to Jesus. Nor does Jesus says so .New testament is a collection of books written by some people about Jesus . Matthew means a book written by Matthew about Jesus. Mark means a book written by Mark about Jesus . This is also the case of John .

After Jesus those who came after him wrote gospels with truth and untruth mixed this is new testament . This gospel was not revealed to Jesus nor preached by him.

We are asking you! One of mighty messengers of God Jesus Christ did he not receive revelation from God ? According to Christian belief prophets who were under sin received revelations from God why Jesus did not receive revelation or book from God a man who came to bear the sins of world did not receive anything?

We are of the opinion that Jesus received a revelation and this is not just a opinion.New testament accepts this in many places .

And jesus went about all galilee teaching in their synagogues,and preaching the gospel of the kingdom , and healing all manner of sickness and all manner of diseases among the people.

( MATTHEW4:23)

Now after that John was put in the prison , jesus came to galilee , preaching the gospel of the kingdom of god

(MARK 1:14)

And saying The time is fulfilled and the kingdom of god is at hand: Repent ye,and believe the gospel.

(MARK 1:15)

Matthew and Mark said that Jesus preached about the coming of the kingdom of God .Mark goes one step further and says that it is the book of God .The book revealed by God , the book named gospel of the kingdom and the book preached by Jesus where is it?

Books written by unknown people have made into the Bible .Those who lived thousand of years before Jesus and the revelations given to them are made into Old testament .How did they fail to preserve the book preached by Jesus?

Paul created his own doctrine and presented it in Jesus name and for this reason it was essential that The gospel of Kingdom be removed. Is it not understandable?

Believe the book preached by Jesus, does he mentions new testament written after his time? Or the book preached by him? Will not the Christian world think?

If people have banned Jesus written, Taught and preached gospel . what would they dare not to do? Should this question not rise in your mind? Still how do you believe Bible as God s word?

ILLOGICAL PREACHINGS

Scripture is God given way to man. It is essential that God given way should be logical, Just, and practically applicable .

If the preaching is illogical, unpractical ,and gives injustice to weak, that book cannot be from God.

Let us keep aside whether such book is god given! This book cannot be written by a honest , and intelligent man. Bible Teaching has grave deficiency and discrepancy !

WIDOW MARRIAGE

knowledgeable society expects this- A man remarries after his wife is dead like wise, a widowed woman should be allowed to remarry .

As man and woman are in need for this relation it should not be denied to woman this is the opinion of a person with neutral stand.

Those forsaken by their husbands and those who lost their husband are given this rights . This right is also given in a country with Christian majority.

Any intelligent person will stand by the view that woman can remarry it is essential that woman have this rights.

A point which is accepted by all humans as correct is declined by Bible as wrong. Bible rejects remarriage for widows .It is mentioned in God s commandment.

And he shall take a wife in her virginity.

A widow, or a divorced woman, or profane, or a harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife .

(LEVITICUS 21: 13-14)

No developed society will accept this view of Bible . Bible considers widows, divorced woman and harlot in equal par.

It is not by woman’s will that she gets widowed or divorced . It is a destiny destined by God. Even widows have feelings this is known by God rather than by man .If it is not known by God then that God ceases to be God.

These laws are not from God those who take woman as slaves and objects of desire have framed this laws in the name of God.

Another point to be noted is Bible stresses that marriage should be done with virgin from their own Race.

By saying own people it is clear that Bible has caste values. God doesn t differentiate among people .By saying each caste should marry among themselves Bible encourages casteism and untouchability. This is another proof that Bible is not from God.

MENSURATION:

Mensuration cycle is natural phenomenon among women .It is generally accepted that intercourse should not be practiced by that time. Lets see what Bible has to say about mensurating women.

And if a woman have an issue,and her tissue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days : and whosoever toucheth her shall be unclean until the even.

And every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean : every thing also that she sitteth upon shall be unclean.

And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes , and bathe himself in water , and be unclean until the even.

And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes and bath himself in water and be unclean until the even.

And if it be on her bed , or on any thing where on she sitteth, when he toucheth it,he shall be unclean until the even.

And if any man lie with her at all ,and her flowers be upon him ,he shall be unclean seven days ; and all the bed whereon he lieth shall be unclean.

(LEVITICUS 15: 19-24)

Bible gives this explanation for Mensuration a naturally occurring cycle among women .When they are in need they use them, then on Those days they say they are defiled and restrict them can this be acceptable to any one of intelligence?

If some one touches her then he is defiled ,If some one touches the things she touched then he is defiled , things can cause defilement ,If he touches some thing then it becomes defiled ,Defilement occurs as chain reaction.

Is there any other way to criticize woman? Those days when no one near her she is kept aside , Is God unaware of the distress woman would be in?

Christian women! Does it appeal to you any way? Are you not convinced that such lewd verses cannot be from God?

Are there any Christians who follows this and attain perfection? A teaching rejected by all will it be given by God? Only those who take woman as unvalued objects will come up with this sort of verses.

DEFILEMENT DUE TO CHILD BIRTH:

We saw illogical verses on Menstruation from Bible. Similarly Bible says child birth can defile and it suggests remedy for it.

 And the lord spake unto moses ,saying speak unto the children of Israel , saying, If a woman have conceived seed,and born a man child,then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean. And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised. And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing,nor come into the sanctuary,until the days of her purifying be fulfilled.But if she bears a maid child,then she shall be unclean two weeks as in her separation : and she shall continue in the blood of her purifying threescore and six days.And when the days of her purification are fulfilled for a son, or for a daughter ,she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering , and a young pigeon , or a turtle dove , for a sin offering ,unto the door of the tabernacle of the congregation unto the priest: who shall offer it before the lord ,and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood.This is the law for her that hath born a male or female.

(LEVITICUS 12: 1-7)

Can god give such a commandment? Christian world think!

If it is a male child they are unclean for seven days if it is female they are unclean for 2 weeks. If it is male child the purification rites is for 33 days. If it is female the purification rites is for 66 days.

SUPPORT TO CASTE SYSTEM :

Mankind evolved from Adam and Eve this is accepted by both Christians and Muslims.

Mankind evolved from One father and one mother. A person’s merit cannot be decided from his nobility.

It is accepted that a person can rise above others by his righteous deeds , belief and good values.

Person born in a noble family doesn t have concession to do bad deeds. It is wrong to say a person is unnoble by his birth. No one of intelligence will accept a person special by his birth.

The reason why casteism and untouchability are rampant is- people are treated according to their caste.

A verse which supports untouchability is recommended and preached by Bible .

 And the priests ,whom he shall anoint, and whom he shall consecrate to minister in the priest s office in his father s stead,shall make the atonement ,and shall put on the linen clothes ,even the holy garments:

And he shall make an atonement for the holy sanctuary ,and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation ,and for the altar ,and he shall make an atonement for the priests ,and for all the people of the congregation.

(LEVITICUS 16: 32,33)

It is Bible’s view that Only one sect of people can perform the worship of God and that too the descendants of same family .

It is mentioned in the Bible that such divisions are caused by God himself.

And ye shall be holy unto me : for I the lord an holy, and have severed you from other people ,that ye should be mine.

(LEVITICUS20:26)

Bible says God made Jews the Descendants of Israel as Higher caste.There are verses in the Bible which support priest hood and untouchability .They are mentioned below.

There shall no stranger eat of the holy thing : a sojourner of the priest,or an hired servant,shall not eat of the holy thing.

(LEVITICUS 22: 10)

If the priest s daughter also be married unto a stranger , she may not eat of an offering of the holy things

(LEVITICUS 22:12)

Bible teaches that If a priest s daughter marries a stranger she becomes a stranger .

And if a man eat of the holy thing unwittingly ,then he shall put the fifth part thereof unto it,and shall give it unto the priest with the holy thing.

(LEVITICUS 22: 14)

Speak unto the children of Israel , and say unto them,when ye be come into the land which I give unto you ,and shall reap the harvest thereof,then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest:

And he shall wave the sheaf before the lord , to be accepted for you: on the morrow after the Sabbath the priest shall wave it.

And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb with out blemish of the first year for a burnt offering unto the lord.

And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flavor mingled with oil , an offering made by fire unto the lord for a sweet savor: and the drink offering thereof shall be of wine,the fourth part of a hin.

(LEVITICUS 23:10-13)

Will God eat this? Or will it be divided among poor? No ! it belongs to the priest.

And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the lord, with the two lambs: they shall be holy to the lord for the priest.

(LEVITICUS 23: 20)

When we read the Bible one thing is clear the priests have made up a story on name of God to earn money for themselves. When all mankind are from adam and eve it is illogical to think that God would have created a caste based system.

It is clear from laws given to priests that God wouldn t have framed such laws.The verses are as follows.

And the lord spake unto moses ,saying, speak unto Aaron ,saying,whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish ,let him not approach to offer the bread of his god.For whatsoever man he be that hath a blemish ,he shall not approach :a blind man,or a lame,or he that hath a flat nose ,or anything superfluous, or a man that is broken footed or broken handed, or crookbacked, or a dwarf,or that hath a blemish in his eye ,or be scurvy,or scabbed,or hath his stones broken; No man that hath the blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh to offer the offerings of the lord made by fire: he hath a blemish; he shall not come nigh to offer the bread of his god. He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.Only he shall not go in unto the veil, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish ; that he profane not my sanctuaries: for I the lord do sanctify them. And moses told it unto Aaron , and to his sons, and unto all the children of Israel.

(LEVITICUS 21:16-23)

Will God allow only Mr. physique to enter his temple for offerings? You are not allowed to enter the holy of holies or near the altar O Christians are such teachings needed for you?

God should watch over works and the good heartedness of men. God wont bother to see the physical disabilities of people. Because these disabilities were not created by man .God did this. The above mentioned verses don t reflect the character of God.

The Christians may try to convince you that such Caste based differences existed only in old testament and not in new testament. Those who try to justify this should accept that old testament is not God s word ! At least let them accept that the book of Leviticus is not from God.

Now let us Throw some light on new testament! Matthew says

 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

 But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

 But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.

 Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.

 But he answered and said, It is not meet to take the children’s bread, and to cast it to dogs.

 And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters’ table.

(MATTHEW 15:22-27)

 In mark it is said in this way And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.

(MARK 7:29)

 Read this incident 2 or 3 times ! Only those who consider themselves superior can frame such stories in the name of Jesus .

 The descendants of Israel are sons! The cannanites are dogs ! Can you believe this Jesus who came to preach good values and culture spoke like that? We can’t imagine Jesus as racist. Bible written by upper caste people portray him in that way.

 A woman grieved by her daughter s illness was inflicted more pain by Jesus words, finally he comes forward to exorcise the devil in her daughter. Jesus says For this saying Because she accepted herself as dog the devil was exorcised from her daughter says the Bible.

 Christian world introduces Jesus as the savior of mankind. But he was a messenger to high caste Israelites .Only they were treated as humans .Other humans were treated as animals.

 Will God or Jesus support a verse which speaks favorably for casteism or untouchability? Are you not convinced that lies and Israelites own idea make up the Bible ? People with neutral stand will accept this .

 If Christians believe that God or Jesus said that let them implement it .Let them pack up their missionary works and deport to Israel .

 People who were rejected by God and Jesus as dogs i.e the non Israelites. Let the Christians stop preaching to them !

 There are only 2 ways for them .They must either conclude it is not God s word or if it is God s word they must implement it.

 By saying Bible is God breathed and preaching to the dogs mentioned in the Bible is totally against Bible s teaching and this makes us clear that they have no rules.

 We have some thing to say for the puppies, do you need the caste system which rejected you?

 Do you need a preaching which rejects you and says- you don t have rights to near or worship ? Or have you decided to remain as dogs?

 You converted to Christianity because of the caste system hindus followed. They crushed you, treated you as untouchables .But now when you see the same casteism and untouchability in the Bible will you accept it ? Is your soul not yearning for true liberation?

 8) views opposing natural happenings should not be in God s book. A unreasonable view cannot be from God and will not be from God. Even Bible accepts the fact that contradictions cannot be from God.

 When a prophet speaketh in the name of the LORD, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the LORD hath not spoken, but the prophet hath spoken it presumptuously: thou shalt not be afraid of him.( DEUTERONOMY 18:)

Did Bible qualify the way prescribed by it?

LEPROSY:

A man can be infected by leprosy, a point accepted by people. If they say it can affect animals even that can be accepted.If it is said leprosy spreads through clothes or by staying in a house resided by a leper will it be accepted by any intelligent person? . A person who says so is the one affected by some disease.

Bible says leprosy can infect clothes and houses and it recommends some cure for this. Bible says this !

 The garment also that the plague of leprosy is in, whether it be a woollen garment, or a linen garment;

 Whether it be in the warp, or woof; of linen, or of woollen; whether in a skin, or in any thing made of skin;

 And if the plague be greenish or reddish in the garment, or in the skin, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin; it is a plague of leprosy, and shall be shewed unto the priest:

 And the priest shall look upon the plague, and shut up it that hath the plague seven days:

 And he shall look on the plague on the seventh day: if the plague be spread in the garment, either in the warp, or in the woof, or in a skin, or in any work that is made of skin; the plague is a fretting leprosy; it is unclean.

 He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, in woollen or in linen, or any thing of skin, wherein the plague is: for it is a fretting leprosy; it shall be burnt in the fire.

 And if the priest shall look, and, behold, the plague be not spread in the garment, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin;

 Then the priest shall command that they wash the thing wherein the plague is, and he shall shut it up seven days more:

 And the priest shall look on the plague, after that it is washed: and, behold, if the plague have not changed his colour, and the plague be not spread; it is unclean; thou shalt burn it in the fire; it is fret inward, whether it be bare within or without.

 And if the priest look, and, behold, the plague be somewhat dark after the washing of it; then he shall rend it out of the garment, or out of the skin, or out of the warp, or out of the woof:

 And if it appear still in the garment, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin; it is a spreading plague: thou shalt burn that wherein the plague is with fire.

 And the garment, either warp, or woof, or whatsoever thing of skin it be, which thou shalt wash, if the plague be departed from them, then it shall be washed the second time, and shall be clean.

 This is the law of the plague of leprosy in a garment of woollen or linen, either in the warp, or woof, or any thing of skins, to pronounce it clean, or to pronounce it unclean.

(LEVITICUS 13: 47-59)

 These are verses from Bible ! ( Leviticus 13:47-59) Are you surprised by how Leprosy spreads and the cure for it ? check whether there is any green or red thing in your clothes! You cannot check it .Only priest can check it . Poor women .!

Is it said by God? Or is it said by some false prophet? If it is God then you can understand how rich God was in his knowledge!

HOUSE INFECTED BY LEPROSY:

Now see how a house gets infected by leprosy!

 34 When ye be come into the land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your possession;

 35 And he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me there is as it were a plague in the house:

 36 Then the priest shall command that they empty the house, before the priest go into it to see the plague, that all that is in the house be not made unclean: and afterward the priest shall go in to see the house:

 37 And he shall look on the plague, and, behold, if the plague be in the walls of the house with hollow strakes, greenish or reddish, which in sight are lower than the wall;

 38 Then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house seven days:

 39 And the priest shall come again the seventh day, and shall look: and, behold, if the plague be spread in the walls of the house;

 40 Then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into an unclean place without the city:

 41 And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place:

 42 And they shall take other stones, and put them in the place of those stones; and he shall take other morter, and shall plaister the house.

 43 And if the plague come again, and break out in the house, after that he hath taken away the stones, and after he hath scraped the house, and after it is plaistered;

 44 Then the priest shall come and look, and, behold, if the plague be spread in the house, it is a fretting leprosy in the house: it is unclean.

 45 And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the morter of the house; and he shall carry them forth out of the city into an unclean place.

 46 Moreover he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even.

 47 And he that lieth in the house shall wash his clothes; and he that eateth in the house shall wash his clothes.

 48 And if the priest shall come in, and look upon it, and, behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plaistered: then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed.

 49 And he shall take to cleanse the house two birds, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:

 50 And he shall kill the one of the birds in an earthen vessel over running water:

 51 And he shall take the cedar wood, and the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house seven times:

 52 And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet:

These are verses from (LEVITICUS 14:34-52). There are many comedies in the book of Leviticus.We have no idea of wasting pages by commenting them Christians can read the book of Leviticus. Let us keep aside the thought that this is God s word ! Can you believe that these are the imaginations of a mentally upset person? How do you believe this as God s word? Ask your conscience .

Let us judge others passages with same tests.

UNFULFILLED CURSES:

God created Adam and his Wife Eve .God restricted them from eating the forbidden fruit .They disobeyed God by eating the forbidden fruit.

When we analyze this incident , and when we apply the standards prescribed by Bible it becomes clear that Bible is not God s word. Bible tells:

 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband , and he shall rule over thee .

(GENESIS 3: 16)

This is a curse given by God for woman when she disobeyed God ! Friends Just analyze how unapplicable this verse is !

If she was cursed for tasting the forbidden fruit was it only eve ? Did adam not taste it? why was he not cursed to suffer labour pain?

If Eve ate the fruit only she should be punished, why all woman are punished for her sin by labour pain?

Christians say that children should suffer for the sins of the parents if that is the case then for the sin of Eve all men should suffer why don t they experience labour pain.?

If Christians say that the sins of mother affects daughter and the sins of father affects sons then all daughters borne by eve should suffer pain unfertile woman and woman who married a impotent man are unaffected by this curse what happened to God s curse? What happened to Christian belief ? Woman who don t give birth are they included in this curse? Are they blessed? Are they not born from mother s womb? Are they born without intervention?

What is the case of christain nuns how does this curse apply to them?

If God punished woman with labour pain this curse is applicable only for woman.But Goat, cow and animals that give birth suffer labour pain! Did all females among animals taste the forbidden fruit?

This verse rises series of questions in us.As all women are unaffected by this curse it is clear that a false prophet added this verse .

Let Christian world think solutions for this questions! They cannot give honest answers for this questions. They accept that lot of false prophecies uttered by false prophets

are in the Bible.

SERPENTS WHICH LOST LEGS:

Related to this incident Bible puts another illogical verse! Bible says Eve was tempted by serpent to eat the forbidden fruit and serpent was cursed by God for it.

 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

(GENESIS 3:1).

 14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life

(GENESIS 3:14)

If serpent had wisdom to tempt man to take wrong path, why don t we see serpent tempting man today?

It is said serpent is the crafty among all wild animals but why don t we find any serpent which is crafty? Serpent is the stupidest of all creatures , why don t we see any other creature beaten and killed among animals like serpent ?

Foxes, chameleon, Fish eating birds, cranes, and Crow are more intelligent than serpent. Are they not included in God s creation?

Did they walk before they tempted eve ? If serpent was cursed due to eve s fall .Why do we see worms moving on their belly?

serpents which swim in water and not on belly are unaffected by this curse , Does it not make God s curse invalid?

 6) God s curse to serpent that it will eat dust till it lives did not happen! Christian friends! Have you seen a serpent eating dust?

The verses rise so many unanswered questions Are this from God? Or are this from False prophets? Let the Christian world think about this with a open heart !

MIRACLE BIRTH:

Let us see another thing which is Unbelievable or which could not have happened.

A woman gets pregnant by having illicit sex with her father in law and as a result two children are born .Let us see what Bible has to say about this:

 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.

 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first.

 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez.

 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah .

(GENESIS 38:27-30)

 This could not have happened let Christian world answer this questions!

During delivery head should be the first to appear Only then it will be normal delivery if not in those days it could have proved fatal to the mother. The nurse would have been shocked to see hands first .In this critical stage will a nurse tie thread ?

How the nurse knew the child would withdraw its hand ,was she sure another child was in?

Did she expect and carry a red thread ?

How can baby be delivered when the birth passage is blocked by undelivered brother?

Lots of questions ! Lets keep this questions aside .What is the use of God describing a birth which is result of prostitution ?What is the benefit attained by this?

CLOTTED BLOOD SPILLS OUT:

It is medically proven fact that when a man dies his blood clots. Blood spillage cannot occur even if dead man is cut into pieces there is no second thought about this. Let us see what Bible has to say about this.

 But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:

 But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.

( JOHN 19: 33-34)

 According to Christian faith Jesus did not die naturally . He dies as a result of crucifixion . When he was crucified his blood would have spilled out. When he died of crucifixion the blood remaining in his body would have clot. How can blood spill when he is pierced from side? If you think about this you know this is not God s word.

 There are lot of things which are unbelievable and unpractical in Bible. We said only few. Bible recommends certain points for analyzing whether the verses are from God but the fact is Bible itself fails to satisfy this conditions. For this reason we conclude Bible is not from God .

 VULGARITY:

 God s word was revealed for people to read and live accordingly .Father and son, mother and daughter ,brother and sister cannot sit together and read the Bible Owing of its vulgarity . And for this reason Bible cannot be recommended a book of God.This is recognized by simple minds and developed society.

 (This incident is mentioned both in catholic Bible and protestant Bible. Owing to simpler language used in catholic Bible we are narrating verses from it.)

 INCEST SISTERS ..!

1 The word of the Lord Yahweh came to me in these terms,

2 Son of man, there were two women, daughters of the same mother.

3 They became prostitutes in Egypt, even from their youth. In that land their breasts were fondled and caressed.

4 The elder was called Oholah, her sister Oholibah. Both of them were mine and they gave me sons and daughters. Oholah is Samaria and Oholibah is Jerusalem.

5 Oholah was mine when she played the harlot; she lusted after her lovers, the Assyrians,

6 warriors dressed in purple, governors, commanders, desirable young men, riders on horses.

7 She offered them her harlotry, to those who were the best of Assyria. She dishonored herself with all those for whom she lusted and with their idols.

8 But she did not forget her harlotry with the Egyptians who had lain with her and poured their lust on her from the time of her youth.

9 That is why I gave her over to her lovers, the Assyrians, the object of her lustful desires.

10 They uncovered her nakedness, seized her sons and daughters and slew her. And she became a byword among women because punishment had come to her.

11 Her sister, Oholibah, witnessed this but she was even more corrupt in her lust and worse than her sister in her prostitution.

12 She lusted after the Assyrians, governors, commanders, horsemen, all desirable young men, and

13 I saw how she dishonored herself.

Both sisters acted in the same way but she went further than her sister.

14 No sooner had she seen men portrayed on walls, pictures of Chaldeans sketched in vermilion than she lusted after these men,

15 tightly belted, heads top-heavy with turbans, all resembling Babylonian cavalry officers.

16 She sent messengers to Chaldea and

17 they came to her in the bed of love and defiled her with their prostitution. They dishonored her so much that she turned from them in disgust

18 But because she had given herself and exposed her nakedness, I too turned from her in disgust just as I had turned away from her sister.

19 She multiplied her harlotry recalling her youth when she played the harlot in Egypt.

20 She lusted after her lovers whose bodies were like those of donkeys and whose organs resembled those of horses.

21 She returned to the shameful conduct of her youth with the Egyptians.

22 That is why, Oholibah, thus says Yahweh: I am sending against you your lovers from whom you have turned away in disgust and I will bring them against you from all sides,

23 Babylonians and Chaldeans, men of Pekod, Shoa and Koa and all the Assyrians with them, handsome young men, governors, commanders, cavalry officers, titled people, all riding horses.

24 They will come against you with chariots, wagons and throngs of people who will assail you from all sides with buckler, shield and helmet

25 I will put your case before them and they will judge you according to their laws. I will release my jealousy against you so that they shall deal with you furiously. They will cut off your nose and your ears and what is left of you will fall by the sword. They will seize your sons and daughters and what is left of you will be consumed by the fire;

26 they will strip you of your clothes and ornaments.

27 I will put an end to your shameful behavior and your harlotry dating from your time in Egypt; you will not look towards them again and will no longer dream of Egypt. Thus says

28 the Lord Yahweh: I am handing you over to those you hate, to those from whom you turned in disgust.

29 They will treat you with loathing and take from you everything you have worked for, leaving you naked and uncovered and the nakedness of your harlotry will be exposed.

30 Your shameful conduct and your promiscuity have brought this upon you, because you lusted after the nations and defiled yourself with their idols.

31 Since you have gone the way of your sister, I will place her cup in your hand.

32 Thus says Yahweh: You shall drink your sister’s cup which is deep and wide. You shall be the butt of derision and mockery: the cup holds so much!

33 You shall be filled with drunkenness and sorrow; it is a cup of desolation and horror, the cup of Samaria, your sister!

34 You will drink and empty it to the dregs, and then tear your breasts – for I have spoken, word of the Lord Yahweh.

35 That is why the Lord Yahweh speaks thus: Since you have forgotten me and turned your back on me, you too will pay for your immodesty and harlotry!

36 Then Yahweh said to me, Son of man, will you judge Oholah and Oholibah? Confront them with their abominations,

37 for they have committed adultery and stained their hands with blood. They committed adultery with their idols and even sacrificed their children – my children – as food for them.

38 At that time they defiled my sanctuary and profaned my sabbaths;

39 the same day they sacrificed their children to their idols, they entered my sanctuary to desecrate it. This is what they did in my house.

40 Both of them sent messages to men who had come from afar and they came. You bathed yourself for them, painted your eyes and decked yourself with jewels.

41 You seated yourself on a stately couch and beside a table on which you put incense and oil that was mine

42 The sound of a carefree crowd was heard there because of their number, not to mention the people brought in from the desert. They put bracelets on the wrists of the women and splendid crowns on their heads.

43 Then I said about this city, worn out and defiled with her adultery: This is indeed harlotry!

44 Men go to her as one goes to a prostitute. So they went to Oholah and Oholibah, the dissolute women!

45 But upright men will judge as adulterous those who have shed blood, for indeed they are adulteresses and blood is on their hands.

46 For thus says Yahweh: Let a great assembly be gathered against them! Let them be delivered to terror and spoil!

47 The assembly will stone them, have them cut in pieces by the sword, kill their sons and daughters and burn their houses.

48 I will put an end to debauchery in this land; all the women will be warned and no longer will they imitate your immorality.

49 I will make your immorality fall on your own heads and when you receive the punishment of your idolatry, you will know that I am Yahweh. (EZEKIEL 23)

What is the need for mentioning the story of prostitutes in the book of God? Is it possible for mother and son father and daughter to read together? Will Christian priests read this in churches? Christian friends ! will you not think?

 FATHER AND DAUGHTER:

 31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:

 32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.

 33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

 34 And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.

 35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

 36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.

 37 And the firstborn bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day. (GENESIS 19:31-37)

 BROTHER AND SISTER .?

1 Now David’s son Absalom had a beautiful sister named Tamar. It happened that Amnon, another of David’s sons, loved her.

2 Amnon was so obsessed that he became ill and, as Tamar was a virgin, he could not do anything.

3 Amnon had a friend named Jonadab, son of Shimeah, David’s brother. Jonadab, who was a very shrewd man, said to him,

4 Oh son of the king, why do you look so miserable morning after morning? Will you not tell me? Amnon replied, I love Tamar, sister of my brother Absalom.

5 So Jonadab said to him, Lie down on your bed and pretend to be ill; and when your father comes to see you, say to him, ‘Let my sister Tamar come to give me bread to eat and let her prepare the food in my presence so that I may eat it from her hand.

6 So Amnon lay down and pretended to be ill; and when the king came to see him, he told the king, Please let my sister Tamar come to make some cakes in my presence; I will eat from her hand.

7 So David sent for Tamar and said to her, Go to your brother Amnon’s house and prepare him some food.

8 Tamar went to her brother Amnon’s house where he was lying down. She took dough, kneaded it, made and baked cakes before him.

9 But when she took the pan and set the cakes before him, he refused to eat and said, Send everyone outside. After they all left,

10 Amnon said to Tamar, Bring the food into the bedroom and let me eat from your hand. Tamar took the cakes she had made and brought them to her brother Amnon in the bedroom.

11 But when she brought them to him to eat, he grabbed her and said, Come, lie with me, my sister.

12 She answered him, No, my brother, do not force me. No such thing is done in Israel. Do not commit this foolishness.

13 Where will I hide my shame? And you yourself would be regarded as a foolish man by all the people. So please, talk to the king for he will not keep me from you.

14 But he refused to listen to her and, being stronger than she, forced her and lay with her.

15 Afterwards, Amnon hated her with a hatred exceeding the love he had had for her; and he said to Tamar, Get up and leave.

 (2 SAMUEL 13: 1-15)

 FATHER IN LAW AND DAUGHTER IN LAW ..?

14 She at once took off her widow’s clothes, wrapped herself in a veil and sat down at the entrance to Enaim which is on the road to Timnah, for she knew that Shelah was a grown man and had not been given to her in marriage.

15 Judah saw her and as her face was veiled he took her for a prostitute.

16 He went over to her on the roadside and said, Allow me to sleep with you, for he didn’t know she was his daughter-in-law. She asked, What will you give me to sleep with you?

17 He said, I will send you a kid from my flock. She replied, Will you give me a pledge till you send it?

18 What pledge shall I give you? he asked. She answered, Give me your seal, your cord and the staff in your hand. So he gave them to her and slept with her;

19 then she rose and left him and, taking off her veil, she put on her widow’s clothes. And she became pregnant.

 (GENESIS 38: 14-19)

 BROTHER IN LAW AND SISTER IN LAW .?

8 Then Judah said to Onan, Lie with your brother’s widow and fulfill the duties of a brother-in-law; the child to be born will be the heir of your brother.

9 But Onan knew the child would not be his, so whenever he slept with his brother’s widow, he spilled the semen on the ground lest he give an heir to his brother.

10 What he did was displeasing to Yahweh who took his life as well.

 (GENESIS 38: 8-10)

 DAVID AND OTHER MAN S WIFE ..?

2 One afternoon, David got up from his siesta and took a walk on the roof of the royal house. From the rooftop, he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful.

3 David sent to inquire about the woman, and was told, She is Bathsheba, daughter of Eliam and wife of Uriah, the Hittite.

4 So David sent messengers to have her brought to him; and he had intercourse with her after she had cleansed herself after her monthly period. Then she returned to her house.

5 As the woman saw she was with child, she sent word to David, I am with child.

6 David then sent a message to Joab, Send me Uriah the Hittite. So Joab sent Uriah to David.

7 When Uriah came, David asked him about Joab, how the people were and how the war was proceeding;

8 then he told Uriah, Go down to your house and wash your feet.

Uriah left the palace and the king had a portion from his table sent to him.

9 Uriah, however, did not go down to his house but slept by the door of the king’s palace with all the servants of his lord.

10 David was told that Uriah did not go down to his house, and he said to him, Have you not come from a journey? Why did you not go down to your house?

11 Uriah replied, The ark, the men of Israel and Judah are housed in tents while my lord Joab and his servants are encamped in the open country. Shall I go to my house to eat and drink there and sleep with my wife? As you live, I will not do this!

12 So David said to Uriah, Remain here today also and I will dismiss you tomorrow. Uriah therefore stayed in Jerusalem that day and the day after.

13 David invited him to table and he ate and drank until he was drunk. When evening fell, however, he went to lie down on his couch with the guards of his lord instead of going down to his house.

14 The next morning, David wrote Joab a letter to be taken by hand by Uriah,

15 in which he said, Place Uriah in the front row where the fighting is very fierce and then withdraw from him so that he may be struck down and die.

16 When Joab was attacking the city, he assigned Uriah to a place which he knew was being defended by strong warriors.

17 And the defenders attacked the men of Joab. Some of David’s soldiers and officers were killed; Uriah the Hittite also died.

18 Then Joab sent a messenger to tell David everything that had happened during the battle.

 (2SAMUEL 11:2-18)

 OLD MAN AND YOUNG WOMAN ?

1 King David was already a very old man who could no longer keep warm even in very thick clothing.

2 So his servants said to him, They should get for my lord king a virgin girl to attend the king and nurse him. She could sleep with you, my lord king, and make you feel warm.

3 And so they looked for a beautiful girl throughout the territory of Israel. They found Abishag the Shunamite, a very beautiful girl and brought her to the king.

 (1KINGS1:1-3)

 Illegimate relation between man and woman and vulgar way in which woman are described makes us think whether this is God’s word. Can God s word contain such statements ? What is the need ? Christian friends analyze this with a neutral mind.

 6 How fair and how pleasant art thou, O love, for delights!

 7 This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.

 8 I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples;

 9 And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.

 10 I am my beloved’s, and his desire is toward me.

 11 Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages.

 12 Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth: there will I give thee my loves.

 13 The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved.

(SONG OF SOLOMON 7:6-13)

 1 O that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother! when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised.

 2 I would lead thee, and bring thee into my mother’s house, who would instruct me: I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate.

 3 His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me.

 (SONG OF SOLOMON 8:1-3)

 8 We have a little sister, and she hath no breasts: what shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for?

 9 If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.

 10 I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favor.

 (SONG OF SOLOMON 8:8-10)

 3 Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely: thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.

 4 Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.

 5 Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies

 (SONG OF SOLOMON 4:3-5)

2 How beautiful are your feet in sandals, daughter of the prince!

Your shapely thighs are like jewels, the work of a master artist.

3 Your navel is a bowl well-rounded, never lacking exquisitely blended wine. Your belly is a mound of wheat with lilies around it.

4 Your breasts are two fawns, twins of a gazelle.

 (SONG OF SOLOMON 7:2-4)

 Song of Solomon is full of vulgar descriptions! Christian friends! Will this verses guide mankind to correct path? Or will it take him to bad path. Does this verse not tempt you to attain man or women through illegal means? Do you still believe Bible is God s word?

 10) CONTRADICTIONS:

 Verse presented by us is sufficient enough to prove Bible is not from God.The most important point is this- God s word should not have contradictions.

 If a man contradicts himself we get upset .How can contradiction be digested from God s book? Contradictions in Bible are many for example:

ERRORS IN GENERATION

 The gospel of Matthew and Luke describes the genealogy of Jesus . If common man tells genealogy it is possible that he may commit errors but does it suit persons guided by holy spirit? They have failed and this is proved from the two gospels .

Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, and from her came Jesus who is called the Christ – the Messiah.

(MATTHEW 1:16)

When Jesus made his appearance, he had reached the age of thirty years. He was known as the son of Joseph, whose father and forefathers were Heli.

(LUKE 3: 23)

Solomon was the father of Rehoboam. Then came the kings: Abijah, Asaph,

(MATTHEW1:7)

Melea, Menna, Mattatha, Nathan, David,

(LUKE3:31)

 After the deportation to Babylon Jechoniah was the father of Salathiel and Salathiel of Zerubbabel.

(MATTHEW 1:12)

Joanan, Rhesa, Zerubbabel, Shealtiel, Neri,

(LUKE 3:27)

Zerubbabel was the father of Abiud, Abiud of Eliakim, and Eliakim of Azor.

(MATTHEW1:13)

Joanan, Rhesa, Zerubbabel, Shealtiel, Neri,

(LUKE 3:27)

Matthew says 66 generations have passed from David to Jesus. Luke says it is 41 generations.

The genealogy of Jesus is full of contradictions. Can those guided by God and holy spirit stumble so much? This conforms the fact that Bible is a book of fantasies.

ADULTEROUS GENERATION:

 The sad fact is by revealing Jesus genealogy both Mark and Luke have dishonoured Jesus.It is because those mentioned in genealogy are people of such purity! To understand this read the verses below.

Nor shall the half-breed be admitted into the assembly of Yahweh, even to the tenth generation.

(DEUTERONOMY 23:3)

Ancestors of Jesus were unallowed in temple.

Judah was the father of Perez and Zerah (their mother was Tamar), Perez was the father of Hezron, and Hezron of Aram.

(MATTHEW1:3)

In Jesus genealogy Tamar is mentioned .Who is this Tamar ? who is Judah ? who is Perez ?

Tamar is the daughter in law of Judah she has illict sex with him .The result of prostitution is 2 children one is perez .These are not our theories. Bible tells this

(Refer Genesis 38:6 to 38: 29).

According to Matthew Jesus is born in the line of perez who is the result of illict sex between daughter in law and father in law.As reminded before adulterous generation will not be allowed into the temple of God. This means Jesus is not allowed in God s Temple.The view that Jesus is the son of God and he beared the sins of many is nullified if the verse is taken into account . (We are not saying this we are just showing you what bible says about Jesus).

Jesse was the father of David, the king. David was the father of Solomon. His mother had been Uriah’s wife.

(MATTHEW1:6)

They say this is the genealogy of Jesus .Matthew accepts that David begot Solomon through uriah s wife. Can Jesus be dishonored in some other way?

*This incident is mentioned in topic Vulgarity .

Salmon was the father of Boaz. His mother was Rahab. Boaz was the father of Obed. His mother was Ruth. Obed was the father of Jesse.

(MATTHEW 1:5)

This is the generation list.

Who is rahab? She is a prostitute says Bible (Joshua 2:1). Will Jesus be honored by this genealogy?

CHANGES IN CIRCUMSTANCES:

 In a dream they were warned not to go back to Herod, so they returned to their home country by another way.

13 After the wise men had left, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph and said, Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you for Herod will soon be looking for the child in order to kill him.

14 Joseph got up, took the child and his mother, and left that night for Egypt,

15 where he stayed until the death of Herod. In this way, what the Lord had said through the prophet was fulfilled: I called my son out of Egypt.

(MATTHEW 2:12-15)

Matthew says by the time of Jesus birth there ruled a tyrant king named Herod and he tried to kill baby Jesus so Joseph and Mary fled to Egypt with Jesus. After Herod s death Archilaus was crowned the king fearing him they did not return back to Israel they went to Nazareth says Matthew .

After Herod’s death, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph and said,

20 Get up, take the child and his mother and go back to the land of Israel, because those who tried to kill the child are dead.

21 So Joseph got up, took the child and his mother and went to the land of Israel.

22 But when Joseph heard that Archilaus had succeeded his father Herod as king of Judea, he was afraid to go there. He was given further instructions in a dream, and went to the region of Galilee.

23 There he settled in a town called Nazareth. In this way what was said by the prophets was fulfilled: He shall be called a Nazorean. Says

(MATTHEW 2:19-23)

But in the gospel of luke we don t find any mention of serious problems.

It is mentioned that they stayed in Bethelhem and visited Jerusalem .And it is mentioned they visited Jerusalem every year for Feast of the Passover

(LUKE 2:15-52)

In luke no mention is made about tyrant king Herod and his attempt to kill Jesus .And no mention is made that Joseph and Mary fled to Egypt .There is no mention of Archilaus crowned as king and fearing him they did not return back to Israel. But in the gospel of luke we see they were free to roam in Jerusalem with out any restrictions.

Why is so many contradiction found in books written under the guidance of holy spirit ?Was it a peaceful situation as luke says ? Or was the situation terrible as matthew describes ? Was is true they visited Jerusalem yearly? Or did the angel of god appear in dream and warn them to go to Egypt?

Each person wrote gospel on their own and from what they heared it had nothing to do with God or his revelations. Do you need further proof? Do you still call this as God’s word?

FALSE PROPHECY:

Christians believe Jesus was prophesised in old testament.It is also mentioned in new testament that Before Jesus Elijah would appear.

10 The disciples then asked him, Why do the teachers of the Law say that Elijah must come first?

11 And Jesus answered, So it is: first comes Elijah to set everything as it has to be.

12 But I tell you, Elijah has already come and they did not recognize him, but treated him as they pleased. And they will also make the Son of Man suffer.

13 Then the disciples understood that Jesus was referring to John the Baptist.

(MATTHEW 17:10-13)

14 and if you believe me, John is this Elijah, whose coming was predicted.

(MATTHEW11:14)

Before the appearing of promised Christ it was essential that Elijah must appear .Jesus says John the Baptist is Elijah. As John has appeared during Jesus time this prophecy is fulfilled .But another book refutes this.

19 This was the testimony of John when the jews sent priests and levites to ask him, Who are you?

20 John recognized the truth and did not deny it. he said, I am not the Messiah.

21 And they asked him, Then who are you? Elijah? He answered, I am not. They said, Are you the Prophet? And he answered, No.

( JOHN 1: 19-21)

Check the contradictions and confusions mentioned here! Jesus says he is Christ and the proof is John is Elijah But john refutes this and says Iam not Elijah . Both this verses are from New testament given by God.

As said by Jesus if John is Elijah why does john refutes this? Elijah was sent before to make way for Christ , so people would accept him .We know this from Jesus sayings.

If John was Elijah no way could he have refused this .People refused to accept Jesus as Christ because Elijah had not come .If John was Elijah he would have declared it and people would have accepted Jesus. John refused he was not Elijah.

If we consider John uttered a lie 30 It is he of whom I said: A man comes after me who is already ahead of me, for he was before me.(JOHN1:30)

11 I tell you this: no one greater than John the Baptist has come forward among the sons of women, and yet the least in the kingdom of heaven is greater than he.

(MATTHEW 11:11)

Among those born to woman Jesus said no one was greater than John as he was greater than Jesus it is logical to say he would not have lied about himself and this is the testimony Jesus bears for John.

If John s words are true then it means Jesus is a liar. Jesus who was not Christ declared himself as Christ by calling John as Elijah.

Christians cannot accuse John or Jesus as liars. If they do the foundations of Christianity will be shaken. Even if Christians don t dare to say this they can’t reject what bible says.

Even if one contradiction is true it will be proved beyond doubt that Bible was manipulated by human hands.

FORGERY:

10 He is the man of whom Scripture says: I send my messenger ahead of you to prepare the way before you.

(MATTHEW11:10)

This incident is also mentioned in gospels of Mark and Luke. Jesus says this when he mentions the arrival of Elijah. Jesus quotes verses from old testament..

 Analyse this verse carefully! This verse was said by God to Jesus .We ask you: How

 Jesus and God conversed in old testament before the time of Jesus? We can say

 Jesus quotes a verse untold by God .

 scripture as Jesus puts it are the books of old testament .We show the verse said by God in old testament and this greatly contradicts Jesus sayings.

Now I am sending my messenger ahead of me to clear the way

(MALACHI 3:1)

This verse is not for Jesus nor is it related to him.God says Before me . Jesus says ahead of you and makes the verse to suit himself.There is lot of difference between this two! Think of this Big difference! God says about himself Me but Jesus corrects it as You , Is it not a change in Identity ?

Which among this two is true? Honest answer is one among this two is wrong , then the question is, how can untruth be found in God s word? Or how can this be God s word?

 1. F) ERRORS IN NUMBERS

29 As they left Jericho, a great crowd followed them on the way.

30 Two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was passing by, they began to call out, Son of David, have mercy on us!

(MATTHEW 20:29-30)

Matthew says two persons pleaded with Jesus to restore their eye sight. But in Mark it is one person.

46 They came to Jericho. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a large crowd, a blind beggar, Bartimaeus, the son of Timaeus, was sitting by the roadside.

(MARK 10:46)

Was it one blind man or two? Why do errors come in small details as this in the book of God? We cannot consider this as two different incidents .If this are two different incidents then Mark must have mentioned a incident of more people cured than a single person. He would not forgot to mention a great miracle.

Matthew and Mark wrote what they heared it was now way related to God or was from God.

FASTING OR HAD FOOD?

 18 For John came fasting and people said: ‘He is possessed.’

19 Then the Son of Man came, he ate and drank, and people said: ‘Look at this man! A glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners!’ Yet the outcome will prove Wisdom to be right.

(MATTHEW 11:18-19)

Matthew writes – Jesus said he ate but John fasted . Mark mentions otherwise , Do you know what mark says?

6 John was clothed in camel’s hair and wore a leather garment around his waist. His food was locusts and honey.

( MARK1:6)

May be for Mark Locusts and honey are not food.

STAFF CARRIED OR NOT :

 8 And he ordered them to take nothing for the journey except a staff; no food, no bag, no money in their belts.

9 They were to wear sandals and were not to take an extra tunic.

(MARK6:8-9)

10 Do not carry a traveler’s bag, or an extra shirt, or sandals, or walking-stick: workers deserve their living.

(MATTHEW10:10)

 Mark writes- Jesus ordered his apostles to carry walking stick.

 But Matthew contradicts this by saying Jesus ordered his apostles not to carry Walking stick. Christian friends don t you realize so many contradictions cannot be in the book of God?

DID HE KNOW OR NOT:

 Bible tells in many verses that John knew the identity of Jesus and the time of his appearance.

 13 At that time Jesus arrived from Galilee and came to John at the Jordan to be baptized by him.

14 But John tried to prevent him, and said, How is it you come to me: I should be baptized by you!

(MATTHEW 3:13,14)

This verse proves John knew Jesus before .

Matthew says John contradicts himself by sending emissaries to conform the identity of Jesus.Whether he is indeed the Christ.

2 When John the Baptist heard in prison about the activities of Christ, he sent a message by his disciples,

3 asking him: Are you the one who is to come or should we expect someone else?

(MATTHEW11: 2-3)

This incident happens after Jesus is baptized. This we understand from Bible.

How John who know Jesus while baptizing get doubt about him later? Why should he send emissaries to Jesus to conform Identity? This contradiction is found in single gospel.

Similarly many contradictions are found in single gospel .

PROBLEM WITH WITNESS

 If I bore witness to myself, my testimony would be worthless.

(JOHN 5:31)

This is said by Jesus in the gospel of John

14 Then Jesus said, Even though I bear witness to myself, my testimony is true, for I know where I have come from and where I am going. But you do not know where I came from or where I am going.

(JOHN8:14)

This verse is said by Jesus as recorded in John

Which among this two is said by Jesus? Which is the one added in Jesus name? Will Christian world give an explanation?

There are lot of contradictions in gospels regarding last phase of Jesus life .

CONTRADICTIONS REGARDING KISS:

 It is well known among Christians that Judas betrayed Jesus. How did he betray him?

 48 The traitor had arranged a signal for them: The one I kiss, he is the man; arrest him.

49 And he went directly to Jesus and said, Good evening, Master and he gave him a kiss.

50 But Jesus said to him, Friend, do what you came for. Then they laid hold of Jesus and arrested him.

(MATTHEW 26: 48-50)

 In Matthew it is mentioned Judas betrayed Jesus by kissing but this is contradicted in the gospel of John where it is mentioned Jesus voluntarily surrended himself. The incident of Judas betraying Jesus is unmentioned.

 4 Jesus knew all that was going to happen to him; he stepped forward and asked, Who are you looking for?

(JOHN18:4)

When Jesus was caught one of the disciples of Jesus peter denied him and this is well known among Christians .But lot of contradictions surround it.

 69 Meanwhile, as Peter sat outside in the courtyard, a young servant-girl of the house said to him, You also were with Jesus of Galilee.

70 But he denied it before everyone, saying, I do not know what you are talking about.

71 And as Peter was going out to the gateway, another servant-girl saw him and told the bystanders, This man was with Jesus of Nazareth.

72 Peter denied it again with an oath, swearing, I do not know that man.

73 After a little while, those who were standing there approached Peter and said to him, Of course you are one of the Galileans; your accent gives you away.

74 Peter began justifying himself with curses and oaths protesting that he did not know the man. Just then a cock crowed.

75 And Peter remembered the words of Jesus, Before the cock crows, you will deny me three times. And he went away weeping bitterly.

(MATTHEW 26:69-75)

 54 Then they seized him and took him away, bringing him to the High Priest’s house. Peter followed at a distance.

55 A fire was kindled in the middle of the courtyard where people gathered, and Peter sat among them.

56 A maidservant noticed him. Looking at him intently in the light of the fire, she exclaimed, This man also was with him!

57 But he denied it, saying, Woman, I do not know him.

58 A little later someone who saw him said, You are also one of them! Peter replied, My friend, I am not!

59 After about an hour another asserted, Surely this man was with him, for he is a Galilean.

60 Again Peter denied, My friend, I don’t know what you are talking about. He had not finished saying this when a cock crowed

(MATTHEW22:54-60)

 There are lot of contradictions in this issue .But woeing to space Constriction we are restricting ourselves.

 CONTRADICTIONS REGARDING CROSS:

The basic of Christian faith is cross.Who carried the cross two gospels contradict each other .

 17 Bearing his own cross, Jesus went out of the city to what is called the Place of the Skull, in Hebrew: Golgotha.

(JOHN19:17)

 26 When they led Jesus away, they seized Simon of Cyrene, who was coming in from the fields, and laid the cross on him, to carry it behind Jesus.

(LUKE23:26)

 Did Jesus carry his cross or Simon of cyrene?

 Matthew says Jesus was crucified on the 6th hour

(MATTHEW27:45). In mark

(MARK15:33)

In Luke (LUKE 23:44).

 In the Gospel of John it is mentioned that in 6 th hour Jesus was interrogated By Pilate.

(JOHN19:14)

 There are many contradictions in cross episode!

When Jesus was crucified on cross two other persons were crucified with him this incident is mentioned in Matthew, Mark and Luke. As usual no limits for contradictions !

44 Even the robbers who were crucified with him insulted him.

(MATTHEW 27:44)

32 Let’s see the Messiah, the king of Israel, come down from his cross and then we will believe in him. Even the men who were crucified with Jesus insulted him.

(MARK 15:32)

39 One of the criminals hanging with Jesus insulted him, So you are the Messiah? Save yourself and us as well!

40 But the other rebuked him, saying, Have you no fear of God, you who received the same sentence as he did?

 41 For us it is just: this is payment for what we have done. But this man has done nothing wrong.

 42 And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom.

43 Jesus replied, Truly, you will be with me today in paradise.

(LUKE23: 39-43)

Luke says one of the robber insulted Jesus and other condemned him for insulting.

Matthew and Luke say both robbers condemned him. Can God s word have contradictions?

CONTRADICTIONS IN RESURRECTION:

 It is common belief of Christians that Jesus died and was resurrected on third day. Is the incident of with out any contradiction? How many contradictions are in this episode?

 1 After the sabbath, at the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to visit the tomb.

2 Suddenly there was a violent earthquake: an angel of the Lord descending from heaven, came to the stone, rolled it from the entrance of the tomb, and sat on it.

3 His appearance was like lightning and his garment white as snow.

(MATTHEW 28:1-3)

1 When the sabbath was over, Mary of Magdala, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint the body.

2 And very early in the morning on the first day of the week, just after sunrise, they came to the tomb.

3 They were saying to one another, Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?

4 But as they looked up, they noticed that the stone had already been rolled away. It was a very big stone.

5 As they entered the tomb, they saw a young man in a white robe seated on the right, and they were amazed.

(MARK16:1-5)

 1 On the sabbath the women rested according to the commandment, but the first day of the week, at dawn, they went to the tomb with the perfumes and ointments they had prepared.

2 Seeing the stone rolled away from the opening of the tomb,

3 they entered and were puzzled to find that the body of the Lord Jesus was not there.

4 Two men in dazzling garments appeared beside them.

(LUKE24:1-4)

 1 Now, on the first day after the sabbath, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark and she saw that the stone blocking the tomb had been moved away.

(JOHN20:1)

 Which is God s word ? John says only Mary visited the tomb. Luke and Matthew Say Mary of magdala and Mary Mother of James visited the tomb . Mark says Mary of magdala, Mary mother of James and Salome visited the tomb.

 Which is God s word? John and Luke say the stone which covered the entrance of tomb was rolled before they visited the tomb. Matthew and Mark say the stone was rolled in front of their eyes.

 Which is God s word? Luke says they were met by two angels of God. Matthew and Mark mention they were met by one angel.

 Which is God s word? Mark says the Angels were found inside the tomb. Matthew says an Angel descended from heaven .Luke says two Angels appeared beside them.

 Why does the episode of Resurrection have so many contradictions? If resurrection happened would there be so many contradictions? Christian friends! Think with a open mind.

PEACE THROUGH SWORD9 Fortunate are those who work for peace, they shall be called children of God

(MATTHEW5:9)

34 Do not think that I have come to establish peace on earth. I have not come to bring peace, but a sword.

(MATTHEW 10:34)

Matthew writes Jesus came to establish peace in one chapter and in another says he has not come to establish peace ; which among this is God s word? Can you explain?

 CONFUSION REGARDING DEATH:

5 So, throwing the money into the Temple, he went away and hanged himself.

6 The priests picked up the money, and said, This money cannot be put into the Temple treasury, for this is the price of blood.

7 So they met together and decided to buy the Potter’s Field with the money and make it a cemetery for foreigners.

(MATTHEW27:5-7)

 18 (We know that he bought a field with the reward of his sin; yet he threw himself headlong to his death, his body burst open and all his bowels spilled out.

(ACTS1:18)

Matthew says Judah who betrayed Jesus commited suicide by hanging himself. But paul says he died by throwing himself headlong.Which among this two is said by God? Why was matthew ignorant of the fact known by people ?

 Paul says Judas betrayed Jesus and got a piece of land .But matthew says he got silver coins which among this two is said by God? which among this is a product of fantasy? Can the Christian world explain how a man who hanged himself threw himself headlong ?

 1. P) PROBLEM WITH REVELATION:

Jesus died as a result of crucifiction ; On the third day he resurrected ;The 4 gospels Matthew, Mark, Luke,and John mentions the appearance of Jesus to Apostles .The 4 gospels contradict each other .

 Angels appear to Mary of Magdalene and Mary the mother of James.And order them to convey the news of Jesus resurrection to his apostles.When they were on their way to convey the news Jesus appeared before them,

 10 But Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to set out for Galilee; there they will see me.

(MATTHEW28:10).

 16 As for the Eleven disciples, they went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go.

17 When they saw Jesus, they bowed before him, although some doubted.

(MATTHEW 28:16,17)

According to Matthew 11 apostles went to Galilee to meet Jesus. But Mark says otherwise.

 11 But when they heard that he lived and had been seen by her, they would not believe it.

12 After this he showed himself in another form to two of them, as they were walking into the country.

13 These men too went back and told the others, but they did not believe them.

14 Later Jesus showed himself to the Eleven while they were at table. He reproached them for their unbelief and stubbornness in refusing to believe those who had seen him after he had risen.

(MARK 16:11-14)

 Matthew says eleven apostles believed the marys and went to galilee to see Jesus. Mark says it was one mary and the apostles did not believe her. Mark says Jesus appeared to two of his disciples but no reference is given in Matthew for this.

 Matthew says Jesus appeared to them on their way to galilee .Mark says Jesus appeared to them in their dining place.

 Why so many contradictions to explain basic Christian belief? Can so many contradictions found in books inspired by holy spirit? When Luke explains this he contradicts both the gospels.

33 They immediately set out and returned to Jerusalem. There they found the Eleven and their companions gathered together.

34 They were greeted by these words: Yes, it is true, the Lord is risen! He has appeared to Simon!

35 Then the two told what had happened on the road and how Jesus made himself known when he broke bread with them.

36 As they went on talking about this, Jesus himself stood in their midst. (And he said to them, Peace to you. )

(LUKE 24:33-36)

Neither did Jesus meet them in Galilee nor did they meet him in dining rather they met him in Jerusalem when talking .

Resurrection is not a matter of negligence .If it happened then there would not be contradiction in it. Either Resurrection is tale or it must be accepted that Bible is not from God . Is there any other way my friends?

 1. Q) HEARED AND UNHEARED

The story of resurrection was added by paul originally saul. Christians with unbiased thought and clear understanding would accept this. Paul who was the enemy of Christianity in the beginning later joins it he gives account of these incidents and he contradicts himself in many places. Paul mentions himself as HE it is a point to be noted.

 3 As he traveled along and was approaching Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him.

4 He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul! Why do you persecute me?

5 And he asked, Who are you, Lord? The voice replied, I am Jesus whom you persecute.

6 Now get up and go into the city; there you will be told what you are to do.

7 The men who were traveling with him stood there speechless: they had heard the sound, but could see no one.

8 Saul got up from the ground and, opening his eyes, he could not see. They took him by the hand and brought him to Damascus.

( ACTS 9:3-8)

 6 But as I was traveling along, nearing Damascus, at about noon a great light from the sky suddenly flashed about me.

7 I fell to the ground and heard a voice saying to me: ‘Saul, Saul, why do you persecute me?’

8 I answered: ‘Who are you, Lord?’ And he said to me: ‘I am Jesus the Nazarean whom you persecute.’

9 The men who were with me saw the light and were afraid, but they did not understand the voice of the one who was speaking to me.

10 I asked: ‘What shall I do, Lord?’ And the Lord replied: ‘Get up and go to Damascus; there you will be told all that you are destined to do.’

(ACTS 22:6-10)

 13 On the way, O King, at midday I saw a light from heaven, more brilliant than the sun, that dazzled me and those who accompanied me.

14 We all fell to the ground and I heard a voice saying to me in Hebrew: ‘Saul, Saul, why do you persecute me? In vain do you kick against the goad.’

15 I answered: ‘Who are you, Lord?’ And the Lord said: ‘I am Jesus whom you persecute.

16 Get up now and stand on your feet. I have revealed myself to you to make you servant and witness to what I have just shown you and to what I will show you later on.

(ACTS26:13-16)

First he says those who travelled with him heared sound. Then he says no one heard sound .Why does contradiction rise when a incident is told by same person?

In first two places it is mentioned – he will be told what to do when he goes to city .But in 3rd place it is mentioned he was announced of his mission .

Why are so many contradictions found in a book written by same person? Which among this Two is true? Do Christians know this?

SATAN OWNS KINGDOM OF HEAVEN:

Jesus death in cross and other related incidents are full of contradictions.

The contradiction surrounding the disciple who betrayed Jesus is not the only one. Another disciple gets enlisted in the contradiction list. One of the Disciples of Jesus Simon peter.

17 Jesus replied, It is well for you, Simon Barjona, for it is not flesh or blood that has revealed this to you but my Father in heaven.

18 And now I say to you: You are Peter (or Rock) and on this rock I will build my Church; and never will the powers of death overcome it.

19 I will give you the keys of the kingdom of heaven: whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and what you unbind on earth shall be unbound in heaven.

(MATTHEW 16: 17-19)

Peter holds second place after Jesus in authority .We can understand peter is the best among disciples. In the same book of Matthew Jesus who gave peter the keys of kingdom of heaven describes him differently.

23 But Jesus turned to him and said, Get behind me, Satan! You would have me stumble. You are their King not as God does, but as people do.

(MATTHEW16:23)

Jesus who gave peter the keys of kingdom of heaven in a instant calls him satan ; are you trying to make me stumble .Why this contradiction?

 34 Jesus replied, Truly, I say to you: this very night before the cock crows, you will deny me three times.

(MATTHEW 26:34)

 It is mentioned in the gospel of Matthew and others that peter as predicted by Jesus rejected him 3 times. The disciple who was given authority to control things in heaven , why is he suddenly rejected by Jesus as satan ? Can God s word have contradictions? Think!

 MYSTERY:

 All the gospel mentions a incident where a woman anoints Jesus head with perfume .There are lot of contradictions in this Incident.!

 6 While Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper,

7 a woman came up to him carrying a precious jar of expensive perfume. She poured it on

Jesus’ head as he was at table.

(MATTHEW 26:6,7)

36 One of the Pharisees asked Jesus to share his meal, so he went to the Pharisee’s home and as usual reclined on the sofa to eat.

37 And it happened that a woman of this town, who was known as a sinner, heard that he was in the Pharisee’s house. She brought a precious jar of perfume

38 and stood behind him at his feet, weeping. She wet his feet with tears, she dried them with her hair and kissed his feet and poured the perfume on them.

(LUKE 7: 36,37,38).

 It is mentioned in Matthew and Mark this episode of perfume applying happened in simon s house.(Mark 14:3).But Luke mentions that this episode happened in a pharisee s house.In Mark and Matthew it is mentioned perfume oil was applied on head.

(Mark14:3)

.But luke says it was applied on feet .Jesus who preached modesty will he allow a lady s head to be on his feet or dry his legs with a woman s hair ?.Keeping this aside we stress the fact that God s words cannot contain contradictions.

 RESURRECTION AND CURING:

New testament describes in many places that Jesus resurrected dead persons. It is mentioned in the gospel of Matthew, Mark,and Luke that Jesus resurrected a first born child. Luke mentions ]Jesus resurrected a young man from the village of Niam (LUKE 7:11-15).John says about Lazarus who was resurrected 4 days after his death. (JOHN11:11-25).Hence we come to know that Jesus has resurrected 3 dead persons .But paul says this three incidents are false. paul argues that no one was resurrected before Jesus.

18 And he is the head of the body, that is the Church, for he is the first, the first raised from the dead that he may be the first in everything,

(COLOSSIANS 1:18)

23 However, each one in his own time: first Christ, then Christ’s people, when he visits  them.

(1CORINTHIANS1:18)

23 the Messiah had to die, and after being the first to be raised from the dead, he would  proclaim the light to his people as well as to all nations.

(ACTS26:23)

If we consider paul s view all three episodes of resurrection are proved false. They cannot be God s word.If three gospels are correct then paul’s book have ungodly words.

Jesus resurrection is another fairy tale . Regardless of which book you accept new testament s half the books are rendered Godless words.

 1. U) DEAFS WHO CAN HEAR:

 32 There a deaf man who also had difficulty in speaking was brought to him. They asked Jesus to lay his hand upon him.

(MARK7:32)

 There is no mention of this in the gospel of John and Luke .

30 Great crowds came to him, bringing the dumb, the blind, the lame, the crippled, and many with other infirmities. The people carried them to the feet of Jesus, and he healed them.

(MATTHEW15:30)

 He mentions how many came to him and how many accompanied them .

 38 Four thousand men had eaten, besides women and children.

(MATTHEW 15:38)

 Matthew says excluding women and children they were four thousand men. Suppose there were equal woman then it must be 4 thousand . Considering equal number of children the total reaches to 12,000. If two persons accompanied a patient the total comes to 4,000  Now for Christian world to analyse we are asking them some questions:-

 Dumb, blind, lame, and crippled are least to be found. Even in a big city so many of them cannot be found .2000 years when the population of mankind was small will there be so many people with such deformities?

When Jesus only job was healing blind and dumb in thousands.Why does Mark stress on a incident where he heals a man who was deaf and had difficulty in speaking ? Why did Mark fail to mention the healing of Thousand dumb people ?

 Why is this incident not mentioned by other gospel writers?

It is clear that Mark wants to glorify Jesus and he has done justice to it.Owing to this we say Bible loses the status of God Revealed book.

DEMON WHICH CROSSED BORDERS:

 Mark and Matthew mentions Jesus excorsing a demon possessed woman.

 26 Now this woman was a pagan, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out of her daughter.

(MARK 7:26).

 But Matthew mentions otherwise 22 Now a Canaanite woman came from those borders and began to cry out, Lord, Son of David, have pity on me! My daughter is tormented by a demon.

(MATTHEW15:22).

Does God s word contradict himself in this small issue?

DISCIPLES:

 Every one knows Jesus had 12 disciples. Among them are two brothers simon and Andrew .Bible contradicts itself when mentioning how they become disciples of Christ.

 16 As Jesus was walking along the shore of Lake Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net in the lake, for they were fishermen.

17 And Jesus said to them, Follow me, and I will make you fish for people.

18 At once, they left their nets and followed him.

(MARK 1:16-18)

 Matthew too mentions this episode in MATTHEW 4:18 .On Jesus call both brothers become his isciples and it is recorded in Matthew and Mark. But John refutes this and tells a different story.

 35 On the following day John was standing there again with two of his disciples.

36 As Jesus walked by, John looked at him and said, There is the Lamb of God.

37 On hearing this, the two disciples followed Jesus.

38 He turned and saw them following, and he said to them, What are you looking for? They answered, Rabbi (which means Master), where are you staying?

39 Jesus said, Come and see. So they went and saw where he stayed and spent the rest of that day with him. It was about four o’clock in the afternoon.

40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard what John had said and followed Jesus.

41 Early the next morning he found his brother Simon and said to him, We have found the Messiah (which means the Christ),

42 and he brought Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, You are Simon, son of John, but you shall be called Cephas (which means Rock).

(JOHN 1:35-42)

Matthew and Mark mentions on Jesus call both brothers Simon and Andrew become his followers. But John says Andrew followed Jesus and on his call Peter came joined them.If Bible is book of God it cannot have contradictions.

RIDING A DONKEY:

 It is mentioned in 4 Gospels that Jesus rode a donkey.Even this episode is not free from contradiction.

 29 When he drew near to Bethphage and Bethany, close to Mount Olivet, he sent two of the disciples with these instructions,

30 Go to the village opposite and as you enter it you will find a colt tied up that no one has yet ridden: untie it and bring it here.

31 And if anyone says to you: ‘Why are you untying this colt?’ You shall give this answer: ‘The Master needs it.’

(LUKE 19: 29-31)

 Mark and Luke accept this.While Matthew has his own opinions.

1 When they drew near Jerusalem and arrived at Bethphage, on the mount of Olives, Jesus sent two of his disciples,

2 saying, Go to the village in front of you, and there you will find a donkey tied up with its colt by her. Untie them and bring them to me.

(MATTHEW 21:1-2)

 6 The disciples went as Jesus had instructed them,

7 and they brought the donkey with its colt. Then they threw their cloaks on its back, and Jesus sat on them.

(MATTHEW21:6-7)

 Is it possible to travel on a colt (young donkey)? Is it possible to travel on a donkey and its colt Simultaneously? Will Jesus ask to untie some other’s donkey ? What is the necessity to ride on a donkey? Let us keep this questions aside .Did Jesus order them to untie donkey? or its colt too? Did he mount on a donkey or two? Why are such contradictions found in God s word friends please think about this!

 DEMONS WHICH FELL IN SEA:

 Matthew and luke mentions of Jesus excorsing demons .Contradictions are found even in this episode!

28 When Jesus reached Gadara on the other side, he was met by two demoniacs who came out from the tombs. They were so fierce that no one dared to pass that way.

29 Suddenly they shouted, What do you want with us, you, Son of God? Have you come to torture us before the time?

30 At some distance away there was a large herd of pigs feeding.

31 So the demons begged him, If you drive us out, send us into that herd of pigs.

32 Jesus ordered them, Go. So they left and went into the pigs. The whole herd rushed down the cliff into the lake and drowned.

(MATTHEW 8:28-32)

26 The crossing ended at the country of the Gerasenes, on the shore facing Galilee.

27 As Jesus stepped ashore, a man from the town approached him. This man was possessed by demons and for a long time was without clothes. He would not live in a house but stayed among the tombstones.

28 When he came nearer to Jesus, he yelled and threw himself on the ground before him, and then shouted, What do you want with me, Jesus, son of the Most High God? I beg you, do not torment me ;

29 for Jesus had ordered the evil spirit to leave the man. This spirit had seized him many times, when he had been bound with ropes and chains and kept under control. He would then suddenly break the chains and be driven by the evil spirit into wild places.

(LUKE 8:26-29)

 Let us keep aside whether there are demons and whether they will be able to enter the body of Other creatures excluding men .Whether they will be drowned in sea when they are in pig s body .Our question is did Jesus excorcise two men or one ? Matthew and luke differ in this issue.

 1. z) SATAN S TEST:

 Matthew and luke say Jesus was tempted by devil for 40 days.

 Luke says Jesus was taken by satan to mountain top first then he was taken to highest wall of temple 

(LUKE 4:1-13)

 Matthew says Jesus was first taken to highest wall of temple then taken to mountain top.

(MATTHEW 4:1-11)

 God says he tested Jesus, when God describes it will there be any errors ?

PARALYZED MAN:

When Matthew and Mark describes how a paralyzed servant was cured by Jesus they contradict each other.

 5 When Jesus entered Capernaum, an army captain approached him to ask his help,

6 Sir, my servant lies sick at home. He is paralyzed and suffers terribly.

7 Jesus said to him, I will come and heal him.

8 The captain answered, I am not worthy to have you under my roof. Just give an order and my boy will be healed.

(MATTHEW 8:5-8)

 2 There was a captain whose servant was very sick and near to death, a man very dear to him.

3 So when he heard about Jesus, he sent some elders of the Jews to persuade him to come and save his servant’s life.

4 The elders came to Jesus and begged him earnestly, saying,

5 He deserves this of you, for he loves our people and even built a synagogue for us.

(LUKE7:2-5)

Matthew mentions Jesus was requested by master of the servant .But luke says Jew elders were sent to Jesus .On their request Jesus started with them when he reached the house the owner of the house forbade him to come into the house

(LUKE7:6).

But matthew never mentions Jesus departure .There are lot of contradictions .All this contradictions prove Bible is not God’s word.

KING AFRAID OF JOHN !

20 because Herod respected John. He knew John to be an upright and holy man and kept him safe. And he liked listening to him, although he became very disturbed whenever he heard him.

(MARK 6:20)

 It is mentioned that Herod was afraid of John and respected him .But luke says otherwise.

 19 until Herod had him put in prison. For John reproached Herod for living with Herodias, his brother’s wife, and for his evil deeds.

20 Then Herod added another crime to all the rest he had committed: he put John in prison.

(LUKE3:19,20)

 Did king Herod respect john and keep him safe? Or was he fearless against john and kept him in prison? Think O Christians !

 Ac) JESUS SPEAKS IN PARABLES:

 It is mentioned in new testament that Jesus spoke in parables admist them.

A vineyard owner leased his vineyard to tenants ,When harvest came he sent his servants to collect it .The tenants killed the servants .Jesus says this parable to his disciples.

 40 Now, what will the owner of the vineyard do with the tenants when he comes?

41 They said to him, He will bring those evil to an evil end, and lease the vineyard to others who will pay him in due time.

(MATTHEW 21: 40,41)

 16 Now, what will the owner of the vineyard do to them? He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others. On hearing this, some of the rulers said, May it not be so!

(LUKE 20:16)

 In matthew the disciples of Jesus say the owner will come and destroy the Tenants .But in Luke it is Jesus who says this and Disciples reject it .These two contradict each other .It is clear proof that Bible is not God’s word..

 Ad) JESUS SACRIFICE IN CROSS:

 Christians believe Jesus beared the sins of world and died on the cross.This belief is proved from this verse.

 46 Then Jesus gave a loud cry, Father, into your hands I commend my spirit. And saying that, he gave up his spirit.

(LUKE 23:46)

 This verse from Luke gives foundation to christian belief. But this is confronted by Matthew and Mark. They say Jesus did not sacrifice himself.

 46 At about three o’clock, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lamma Sabbacthani? which means: My God, my God, why have you forsaken me?

(MATTHEW 27:46)

34 and at three o’clock Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lamma sabachthani? which means My God, my God, why have you deserted me?

(MARK 15:34)

 It is proved in this verses Jesus wanted him to be rescued. Christian belief and sacrifice on cross are rendered futile by these verses.

Our question is did Jesus willingly sacrifice himself? Or was he dragged into it? Which among this two is correct can the Christians explain us?

New testament is full of contradictions. If each verse are analysed then it is possible that many contradictions can arise. Now let us analyse how new testament refutes old testament .

 Ae) BURDEN OF SIN:

20 The person who sins is the one who will die. The son will not be held responsible for the sin of his father and the father will not be responsible for the sin of his son. The righteous deeds of the righteous will be to his credit and the sin of the wicked will be charged against him.

(EZEKIEL 18:20).

This verse stresses the fact that no man can bear another man s sins. This concept is logical.If we accept this concept then Christian concept of Inherited sin ; and Jesus died for the sins of the world will be nullified. Christian world have manipulated the bible.

7 He shows loving-kindness to the thousandth generation and forgives wickedness, rebellion and sin; yet he does not leave the guilty without punishment, even punishing the children and their children for the sin of the fathers to the third and fourth generation.

(EXODUS 34:7)

Here it is mentioned that God will punish till fourth Generation. Luke felt it insufficient that the punishment of God be till fourth generation so he comes up with a new Idea.

 50 But the present generation will have to answer for the blood of all the prophets that has been shed since the foundation of the world,

51 from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was murdered between the altar and the sanctuary. Yes, I tell you, the people of this time will have to answer for them all.

(LUKE 11: 50,51)

It is mentioned that the sins of Abel the son of adam will be upon people who lived during Jesus time .Even though Luke mentions that Jesus came to bear the sins of mankind this particular verse speaks against that belief. Even after Jesus appearance if the sins of Abel are to be beared by people it becomes clear that Jesus did not bear any man s sins.

 What we like to ask is this- is it true as Ezekiel says that no man can bear another man s sins? Or the concept of Exodus true? The punishment for sin will be till fourth generation.Or is luke correct? The sins should be beared by generations following him .Or is paul correct? Jesus died for the sins of all mankind. Can there be 4 contradictions for a single belief?

Af) MISCALCULATIONS:

 27 With the two sons born to Joseph in Egypt, the total number of Jacob’s household that came to Egypt was seventy.

(GENESIS 46:27)

 When Joseph was governing Egypt he invited his father, brothers,and their children to Egypt.It is said that Jacob, two sons of joseph , Joseph s brothers , and their sons a total of 70. But let us see what paul has to say about this.

14 Joseph commanded that his father Jacob be brought to him with the whole of his family of seventy-five persons.

(ACTS 7:14)

 Genesis says including Joseph 2 sons it comes to 70. But paul excludes Joseph sons and gives 75 as the number .If we take Genesis into account and remove Joseph and his sons from the list then the total comes to 67.But paul mentions 8 in excess.Is it 70 or 75? If we remove 3 from 70 will it be 75?

Can such miscalculations be found in God s book?If it is in God s book is it God s book? They have no answer for this questions .

 Contradictions don t end here ; there are much to come.

 Ag) IS JESUS UNRIGHTEOUS?

 It is common faith among Christians that to nullify inherited sins of mankind Jesus sacrificed himself on the cross and died.This concept is explained in the following verse.

 2 He is the sacrificial victim for our sins and the sins of the whole world.

(I JOHN 2:2)

 This basic faith of new testament is refuted in old testament .

 18 The wicked man will pay for the virtuous and the treacherous man, for the honest.

(PROVERBS 21:18)

This verse says if any one among mankind be sacrificed it must be the wicked and treacherous.

If Jesus was sacrificed for mankind is he not unrighteous?.If Jesus was righteous he cannot be sacrificed .If you believe one among this two verses the other verse becomes false and Bible ceases to be God s word.This is another proof that Bible is not from God.

Ah) NEW RELIGION INVENTED BY PAUL:

8 The law of the Lord is perfect: it gives life to the soul. The word of the Lord is trustworthy: it gives wisdom to the simple.

 9 The precepts of the Lord are right: they give joy to the heart. The commandments of the Lord are clear: they enlighten the eyes.

(PSALMS19:8,9)

This verses from old testament prove God s words as light to mankind.

 Paul opposes this view of God and it is clearly recorded in Bible

18 With this the former disposition is removed as insufficient and useless

19 (for the Law did not bring anything to perfection). At the same time a better hope is given to us: that of drawing near to God.

(HEBREWS 7:18)

 If Jesus rejects laws it can be accepted because he would have given explanation for

 1. Paul who came after Christ says God s law are insufficient and weak .It is sad to see christiansaccepting paul who mocks God.

 Do Christians believe God s testimony? Or will they accept paul who bypass god s law ?

Regardless of what they believe it is clear that Bible is not God s word.

 Let us see some verses from old testament which contradict each other.

 RULES REGARDING PASSOVER:

 Two books from old testament the book of Ezekiel and the book of Numbers mentions the rule to be followed by Israelites during pass over feast .There are lot of contradictions in this two books.

21 On the fourteenth day of the first month, you must celebrate the feast of the Passover. For seven days everyone is to eat unleavened loaves.

22 On that day, the prince must offer a bull as a sacrifice for sin, for himself and all the people in the country.

23 For the seven days of the feast, he must offer Yahweh a burnt offering of seven bulls and seven rams without blemish, daily for a week, and one he-goat daily as a sacrifice for sin,

24 with a grain offering of one ephah for each bull and one ephah for each ram, and a hin of oil for every ephah for the oblation.

25 For the feast on the fifteenth day of the seventh month, he must do the same for seven days, offering the sacrifice for sin, burnt offering, drink offering and the oil.

(EZEKIEL 45: 21-25)

Contrary to previously mentioned verse that 7 Unblemished Bulls and 7 Rams must be offered as sacrifice it is mentioned as

19 You shall offer to Yahweh a burnt offering: two young bulls, a ram, seven one-year-old sheep without any defect.

(NUMBERS 28:19)

 Why is contradiction found in laws given to same people in same place ?

As mentioned before theo ffering for sin was bull . But contrary to it For sin offering a white Ram is prescribed

NUMBERS 28:20

 It is mentioned before that for grain offering one ephah for each bull and one ephah for each ram, and a hin of oil for every ephah for the oblation. But contrary to it The accompanying grain offering of fine flour mixed with oil is to be six pounds for the bull, four pounds for the ram, and two pounds for each of the seven lambs says .

NUMBERS 28:20,21.

 In book of Ezekiel it is mentioned that on fifteenth of first month and fifteenth of seventh month sacrifices must be done.But in the book of numbers the seventh month sacrifice is mentioned differently.

 12 On the fifteenth day of the seventh month you are to gather for worship and do no work of a worker, and for the space of seven days you are to celebrate a feast for Yahweh.

13 You must offer as a burnt offering and sweet-smelling offering to Yahweh: thirteen young bulls, two rams, fourteen one-year-old lambs without any defect.

(NUMBERS 29: 12,13)

 There are many other contradictions excluding this.If some one reads NUMBERS 28,29 and EZEKIEL 45,46 it is made clear.If both are God s words why are so many contradictions found?If some body has to follow rules it is essential that each one of them should have 5 or 6 Goat farms and 5 or 6 Cow farms.Christians should know this is impossible for poor people.

FULL OR PARTIAL:

Bible is full of contradictions when it describes the property given to sons of Gad

 17 Yahweh said to me:

18 ‘Today you will pass through the frontiers of Moab, facing the city of Ar,

19 and you will meet these people. Do not attack or defy them for I will not give you any of the land of the Ammonites. Know that I have given that land to the children of Lot.’

(GENESIS 2:17-19)

 It is mentioned nothing was given to them in the frontiers of Moab it was given to the children of Lot , Contradicting this it is mentioned as  24 Moses had given the tribe of Gad, a part of the land according to their clans:

25 Jazer, all the towns of Gilead, half the country of the Ammonites as far as Aroer facing Rabbah,

(JOSHUA 13:24,25)

 Did God command them not to take any thing from Ammonites frontiers? Or did God command them to take half of Ammonites frontiers? If one among this contradiction is true how can bible be God s word?

 CONFUSION IN NUMBERS:

Bible says about Benjamin s sons.There are contradictions in their name and numbers

 6 Benjamin had three sons: Bela, Becher, and Jediael.

(1 CHRONICLES 7:6)

 1 Benjamin became father of Bela, his firstborn, Ashbel second, Ahiram third,

2 Nohah fourth, Rapha fifth.

(1 CHRONICLES 8:1,2)

In a single book we see two contradictions. In one place it is mentioned as 3 sons in another 5 sons .When it is mentioned as 5 sons it is not the previously mentioned 3 sons with addition of 2 sons .Only the name of Bela is common among the two list.Other names are not related to each other. Is this God s word? Why is it so confusing?

 In a single book Bible contradicts itself on numbers whether it is 3 or 5.In another book contradictions widens.

21 And the sons of Benjamin: Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, and Ard

(GENESIS 46:21)

Here Bejamin has ten sons . Excluding Bela all other names are in contradict each Other .Was it essential to give generation list? Let us keep aside the need to know such a list. Should God or God guided persons be confused in providing this minute information?

Bible mentions generation list of some persons . In two places lot of names are mentioned.

When a person reads

1CHRONICLES 8:29-38 and 1

CHRONICLES 9:35-44. he will be able to

find lot of contradictions in it. How can such a book be believed as God s word? A book which confuses even in basic information, How can it be believed as a source for human guidance? Will Christians think?

 1. AI) RESURRECTED ANIMALS !

6 Yahweh did this the following day; all the livestock belonging to the Egyptians died, but not one owned by the Israelites died.

(EXODUS 9:6)

 This verse says that God punished enemies of moses by killing all their cattle.But in the same book of Exodus this is contradicted.

 20 Those among Pharaoh’s officials who believed Yahweh’s word hurried to bring their slaves and cattle inside;

21 but those who paid no attention to Yahweh’s warning left their slaves and their cattle in the fields.

 (EXODUS 9:20,21)

 How can pharaoh officials hurry cattle inside when god has killed them? Or how can they leave them outside? Which among this is true were the animals killed on God s command or did they remained unkilled ? Christians have no answer for this.

 Am) GOD FAILS

In the book of Joshua it is mentioned after the death of moses Joshua became the leader of Israelites he defeated many kings and annexed their kingdoms.

 23 They did this and brought the five kings before Joshua: the kings of Jerusalem, Hebron, Lachish, Jarmuth and Eglon.

(JOSHUA 10:23)

 26 Joshua immediately put them to death by hanging them on five trees until evening.

(JOSHUA 10:26)

 This verses say 5 kings including the kings of Jerusalem were defeated by Joshua. In chapter 10:6-12 it is mentioned the inhabitants of Jerusalem were crushed and many of them died.

In the same book chapter 15 verse 63 it is mentioned as 63 But the people of Judah could not drive out the Jebusites who lived in Jerusalem; the Jebusites lived there side by side with the sons of Judah, as they still do today.

(JOSHUA15:63)

Which is God s verse? Joshua and his men defeated Jerusalem. Or they were not able to gain victory .

 With God s direct help they failed to conquer the residents of Jerusalem (JOSHUA 10:42) Is God not defeated? Even for this there is no answer from Christians.

 MISCALCULATIONS:

33 In the third year of Asa king of Judah, Baasha, son of Ahijah, began to reign over all Israel at Tirzah where he reigned for twenty-four years.

(1KINGS 15:33)

 6 Baasha rested with his fathers and was buried at Tirzah, while Elah his son reigned in his place.

(1KINGS 16:6)

3 years after Asa became king of Judah Baasha becomes king Of Israel and reigns it for 24 years. It is mentioned in 2nd verse after his death his son was crowned king.

 3 rd year after Asa becomes king of Judah Baasha becomes king and he reigns Israel for 24 years.From the period when Asa becomes king of Judah 27(24+3) years Baasha lived. Taking this into consideration let us see forecoming verses.

1 Up to the thirty-fifth year of Asa’s reign there was no war. In the thirty-sixth year of Asa’s reign, Baasha king of Israel invaded Judah and fortified Ramah to blockade Asa king of Judah.

(2 CHRONICLES16:1)

On 27th year of Asa s reign Baasha dies, How can he live on 36th year of Asa reign? Will Christians convince us he resurrected? How will Jesus be glorified then?

1 He put 70,000 men to work transporting materials, 80,000 to quarry in the hill country, and 3,600 supervisors in charge of them.

2 Solomon then sent this message to Huram king of Tyre, Deal with me as you dealt with my father David when you sent him cedars to build a house to live in.

(2CHRONICLES2:1,2)

 It is mentioned Solomon appointed 3,600 supervisors to build house for him. This verse says this numbers are not approximate but exact :

16 in addition to three thousand three hundred overseers in charge of the people engaged in the work.

(1KINGS 5:16)

 Why do we find contradiction on numbers for carefully appointed supervisors ?Did Solomon commit errors?Or one of the people guided by holy spirit commit error ?If one among this two is wrong it is proved Bible is not from God.

 iii) It is mentioned that Solomon built a bath and two books contradict each other.

 26 It was a handbreadth in thickness, its brim resembling a cup or a lily flower, and had a capacity of two thousand baths.

(1KINGS2:26)

 5 And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.

(2CHRONICLES4:5)

 King of Babylon Nebuchadnezzar captures Israelites and deports them to different places and this is mentioned in the book of Ezra, and Nehemiah but there are lot of contradictions in this ! . 2nd chapter of Ezra and 7nth chapter of Nehemiah the list is given.

 LIST

 Arah 775 = EZRA

Arah 652 = NEHEMIAH

 Pahath,moab 2812 = EZRA

 Pahath,moab 2818 = NEHEMIAH

 Zattu 945 = EZRA

Zattu  845= NEHEMIAH

Bebai 623= EZRA

Bebai 628= NEHEMIAH

Bani 642 = EZRA

Bani 648 = NEHEMIAH

Azgad 1222 = EZRA

Azgad 2322 = NEHEMIAH

Adonikam 666 = EZRA

Adonikam 667 = NEHEMIAH

 Bigvai 2056 = EZRA

Bigvai  2067 = NEHEMIAH

 Adin 454 = EZRA

Adin 655 = NEHEMIAH

Bezai 323 = EZRA

Bezai 324 = NEHEMIAH

Hashum 223 = EZRA

Hashum 328 = NEHEMIAH

Se-naah 3630 = EZRA

Se-naah 3930 = NEHEMIAH

 lot of contradictions in two books.Only common man could have written such Books on hear say.Even if it was written by historians it does not explain the contradictions found in books.

 2 Ahaz was then twenty years old and he reigned for sixteen years in Jerusalem. He did not do what pleased Yahweh, his God, as his father David had done.

(2KINGS16:2)

 20 When Ahaz died, they buried him with his fathers in the city of David, and his son Hezekiah succeeded him

(2KINGS16:20)

 Read this two verses with attention ! On Ahaz death his son Hezakiah becomes the king.Ahaz was crowned king on his 20th birth day he ruled for 16 years .He dies on his (20+16) 36th year. On his death his son Hezakiah becomes the King.

 Keep this in mind and read the following verses !

1 Hezekiah, son of Ahaz, began to reign in Judah in the third year of Hoshea, son of Elah, king of Israel.

 2 He was twenty-five years old then, and his reign in Jerusalem lasted for twenty-nine years. His mother was Abijah, daughter of Zechariah.

(2KINGS18:2)

 How is it possible that a man aged 36 on his death fathered a son of 25 years? If a Man of 36 Age fathered a man of 25 years he would have attained fatherhood in his 11th age. If he was father by 11 he should have married by 10.No man attains puberty at the age of 10.

 The information that he died on his 36th age is false or his son s age 25 is false. Either 1 among it is true leave us with no doubt that Bible has errors.

 Christians cannot convince it was wrongly printed Because in another book it is conformed..

 It is mentioned in 2 CHRONICLES 28: 1 that Ahaz died on his 36 age. It is mentioned in  2 CHRONICLES 29:1 that Hezekiah becomes king in his 25th age..

 Both books written by prophets have same errors. Only when a common man writes such errors are possible.

 1. v) 1Kings and 2chronicles says about the military prowess of King Solomon.

25 Solomon had four thousand stalls for his horses and chariots, and twelve thousand horses; these were stationed in the chariot towns and near the king in Jerusalem.

 (2 CHRONICLES 9:25)

26 Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots and twelve thousand horsemen.

 (1KINGS 4:26)

 Did Solomon have four thousand or forty thousand stall for his horses and chariots?

 1. vi) In 1CHRONICLES and 2 SAMUEL the details of David s warriors are mentioned.This two books contain contradictions which don t fit God s word.

 8 These are the names of the warriors who were with David: the first of the Three was Ishbaal, a Hachemonite who wielded his spear against eight hundred whom he slew in a single encounter.

(2SAMUEL23:8)

 11 This is the list of David’s warriors: Jashobeam the Hachmonite, leader of the Thirty; one day he wielded his battle-ax against three hundred whom he killed at one time.

(1 CHRONICLE11:11)

 He yield his spear on 800 or 300 men ?Which among this two is said by God? Which is added in his name?

 vii) David orders his commander to take census of Israelites .This is mentioned in 2SAMUEL and 1CHRONICLES.

 As ordered by David his commander Joab took census from villages to villages near Beersheba. And gave the report to David .These incidents are mentioned below.

 2 SAMUEL says

9 Joab gave the total count of the people to the king: eight hundred thousand sword-wielding warriors in Israel and five hundred thousand men in Judah.

 2SAMUEL24:9

 1 CHRONICLES DESCRIBES THIS IN THIS WAY

5 Joab gave David the figures for the census of the people: the whole of Israel numbered one million, one hundred thousand men capable of drawing sword, and Judah four hundred and seventy thousand capable of drawing sword.

 (1CHRONICLES 21:5)

 When population was low, in a small place woman, boys, Aged people, those who couldn t yield sword , lame, and excluding people was it possible to have so many soldiers? Let us keep aside the doubts .Our question to those who believe Bible as God s word is this ! Is it 8 lakhs or 11? 5 Lakhs or 4Lakhs 70 thousand ?

 If it is a book revealed by God why do we find contradiction in report submitted by Joab .There is no contradiction in truth which among this two verse is truth? .

 Regardless of what we accept as truth it is clear Bible has untruth.

 Is it two different Incidents?

 There is no doubt that this census was taken in different time .Both these incidents happened at same time . verses could be referred to conform this.

 Ao) TERRIBLE FAMINE:

 Another contradiction from same books!

 It is mentioned in Bible during David s time a seer named Gad lived .God ordered seer Gad to choose one from 3 punishments to be fulfilled on Israelites. And he asks him to convey this news to King David.The verses mentioned below refutes this.

 11 For when David was up in the morning, the word of the LORD came unto the prophet Gad, David’s seer, saying,

 12 Go and say unto David, Thus saith the LORD, I offer thee three things; choose thee one of them, that I may do it unto thee.

 13 So Gad came to David, and told him, and said unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? or wilt thou flee three months before thine enemies, while they pursue thee? or that there be three days’ pestilence in thy land? now advise, and see what answer I shall return to him that sent me.

(2SAMUEL 24:11,12,13)

11 So Gad went to David and said, Yahweh says this, ‘Take your choice:

12 three years of famine, three months running away from the armies of your enemies, or three days of Yahweh’s own sword, an epidemic in your land, with Yahweh’s destroying angel bringing death throughout Israel.’ Now decide how I am to answer him who sends me.

 (1 CHRONICLES 21:11,12)

Famine for 7 years or 3 years ? Can God s word fail? Which among this is true? If one among the two is lie can it be found in God s word?

Ap) KING S AGE 8 OR 18

Jehoiachin life history is mentioned in 2KINGS and 2CHRONICLES. Contradictions are as follows.

8 Jehoiachin was eighteen years old when he succeeded his father, and he reigned for three months in Jerusalem. His mother was Nehushta, daughter of Elnathan of Jerusalem.

(2 KINGS 24:8)

9 Jehoiakim was eight years old when he became King and he reigned for three months and ten days in Jerusalem. He did what was evil in the eyes of Yahweh.

 (2 CHRONICLES 36:9)

 Before we analyse the contradictions we need to remember a important thing.

Jehoiachin was the son of Jehoiakim .Book 2KINGS 24:8 mentions it as Jehoiachin in English Bible and catholic Bible. Bible society of India published a bible on 1982 it wrongly mentions Jehoiakim’s name .Due to this it is possible that some body will come up with an argument saying it is not same person .

Analysing the previous and preceding verse we conclude that this verses speaks about Jehoiachin .If some one argues they are different let them come with an answer for this

 2 CHRONICLES 36:5

says Jehoiachin was 25 years old when he became the king  Our question is was Jehoiachin 18 years or 8 years when he became the king? Did he reign for 3 months and 10 days or just 3 months? Which among this two is the truth?

Aq) ERRORS IN PAIRS:

Noah and his family was saved from flood and this incident is mentioned in the book of Genesis .There are contradictions in the book.

 19 And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.

 20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.

(GENESIS 6:19,20)

 2 Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.

 3 Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.

(GENESIS 7:2,3)

How many pair of animals did Noah carry 1 or 7 ? which among this two is true?

Ar) MIRACULOUSLY SURVIVED PEOPLE:

Let us see a contradiction which belittles the previously mentioned ones!

 As ordered by God Moses waged war with medianites and killed all male . They killed 5 kings Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba.They killed Balaam the son of Beor. Israelites captured Medianite woman and their children .They took into their custody goats,

 cows and their belongings then destroyed the towns inhabited by them by fire . They took all spoils, and all the prey, both of men and of beasts. And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho. And Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth to meet them without the camp.

 And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands, and captains over hundreds, which came from the battle.

 And they warred against the Midianites, as the LORD commanded Moses; and they slew all the males.

 8 And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain; namely, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, five kings of Midian: Balaam also the son of Beor they slew with the sword.

 9 And the children of Israel took all the women of Midian captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their goods.

 10 And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.

 11 And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts.

 12 And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho.

 13 And Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth to meet them without the camp.

 14 And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands, and captains over hundreds, which came from the battle.

 15 And Moses said unto them, Have ye saved all the women alive?

 16 Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to commit trespass against the LORD in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the LORD.

 17 Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.

 18 But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.

 (NUMBERS 31: 7-18)

Will Moses the prophet of God order to kill Woman and suckling babes ? Would he order this to be carry out in God’s name? Let the wicked Facist America and Israel derive inspiration from this verses ! We are mentioning this verses just to pinpoint the contradictions .

Israelites slaughtered all male and male children of the medianites .They slaughtered woman who knew men ( it is difficult to fathom how they identified them especially in those days). It is not possible for a male child to be born of medianites .

To cut it short the medianites were destroyed without trace .It is impossible for a man to be born .These are conformed with out doubt from above mentioned verses . Keeping this in mind let us analyse the forecoming verses !

 1 And the children of Israel did evil in the sight of the LORD: and the LORD delivered them into the hand of Midian seven years.

(JUDGES6:1)

 4 And they encamped against them, and destroyed the increase of the earth, till thou come unto Gaza, and left no sustenance for Israel, neither sheep, nor ox, nor ass.

 5 For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude; for both they and their camels were without number: and they entered into the land to destroy it.

(JUDGES 6:4,5)

A race which lost all its Male how is it possible they rose again? How can they become countless numbers? Did God descend Medianites from heaven? Or did he resurrect dead men? A person with intelligence equal to mustard seed will refuse to believe this !

A race which lost its male factor cannot rise again even if it be thousand years .But here it happened in 200 years .

After moses 4 Prophets rised they were Joshua, Judah,Otheniel, and Ehud.The time span is 200 years .Will christians justify this by saying In 200 years they became countless through sperm donation and artificial insemination?

As) CHILDLESS WOMAN WHO WERE DEAD BEGETTING CHILDREN:

Is it possible for dead to beget children? This is possible according to Bible . Michal died childless , after her death she beared 5 children .See what bible has to say!

 Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death

(2 SAMUEL 6:23)

 8 But the king took the two sons of Rizpah the daughter of Aiah, whom she bare unto Saul, Armoni and Mephibosheth; and the five sons of Michal the daughter of Saul, whom she brought up for Adriel the son of Barzillai the Meholathite:

(2 SAMUEL 21:8)

Lot of contradictions in same book. Christian friends! Will you still believe bible as god’s word?

At) TWO MOTHERS GIVING BIRTH TO SAME CHILD:

 Now in the eighteenth year of king Jeroboam began Abijah to reign over Judah.

 He reigned three years in Jerusalem. His mother’s name also was Michaiah the daughter of Uriel of Gibeah. And there was war between Abijah and Jeroboam.

(2 CHRONICLES 13:1,2)

 This verse says about Abijah’s mother .She was the daughter of Uriel.

 In this same book his mother’s name is different.

 And after her he took Maachah the daughter of Absalom; which bare him Abijah, and Attai, and Ziza, and Shelomith.

 (2 CHRONICLES 11:19)

 This verse says Abijah is the son of Maachah .Abijah son of Maachah or Michaiah? It cannot be argued that both are the names of same women. Because Michaiah was the daughter of uriel and Maachah was the daughter of Absalom according to Bible.

 Only in Bible it is possible to see the miracle of two mothers bearing the same son

 This verse (11:19) contradicts with other verse.This verse says Maachah was Absalom’s daughter .

 And unto Absalom there were born three sons, and one daughter, whose name was Tamar: she was a woman of a fair countenance.

(2 SAMUEL 14:27)

This verse says Absalom had one daughter tamar but we see from previous verse that a new daughter Maachah introduced.

We saw contradictions in bible which make us believe Bible is framed form of all contradictions.

THIS IS BIBLE:

Ages to Ages , Country to country bible verses has been added and removed .We are showing you proof from our own country .After this you will surely come to a conclusion that Bible is not God’s word ; and it was manipulated by human hands.Here is the proof.

In Madurai on the year of 1993 of the month of November last when a Christian society monthly was inaugurated it was spoken by pastor Arockiaswamy as follows It was decided by different Christian denomination scholars that single bible should be framed . New bible was framed which was accepted by all denominations .This bible has some books and verses added to it and made acceptable to all denominations.

(DINAKARAN MADURAI 1-12-93)

After this clear proof we believe Christians wont hold the view that bible is God’s word . We end this book with this opinion.

CHRISTIAN FRIENDS!

The proof given by us and the logical explanation provided by us is sufficient to conclude that bible is not from God .

If you have come to a conclusion about what should be believed. Don t worry about the path to take !

For the past 14 centuries with out any additions or deletions or manipulations the only Holy Book preserved is AL-QURAN. There are no unethical laws in Quran as in Bible; there is no vulgarity; No contradictions; No verses which encourages undiscipline!

AL-QURAN guides mankind in all his needs! It provides correct solution to all problems!

It praises all prophets of God including Jesus Christ .It respects their services and sacrifices .

The stains caused on prophets name like they drank wine, did prostitution and other false charges alleged on them are removed by AL-QURAN.

Dear Christian friends! Atleast for once read AL-QURAN Taking into note its truth revealing verses .It will surely make a change in your life! By this you will turn your gaze towards Islam ! we believe that our waiting will not be in vain. We make Dua that ALLAH guide you and us towards straight path prescribed by him.

20.12.2011. 11:46 AM

2019-03-11T19:35:47+00:00
CONTACT US
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
COMPANY NAME
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio. Diam lorem auctor sit, a a? Lundium placerat mus massa nunc habitasse.
 • Goblinus globalus fantumo tubus dia montes
 • Scelerisque cursus dignissim lopatico vutario
 • Montes vutario lacus quis preambul denlac
 • Leftomato denitro oculus softam lorum quis
 • Spiratio dodenus christmas gulleria tix digit
 • Dualo fitemus lacus quis preambul patturtul
CONTACT US
Thank You. We will contact you as soon as possible.

யார் இந்த பீ.ஜே

பி.ஜெ என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் என்பவர் தென்னிந்தியாவின் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொண்டி என்னும் ஊரில் பிறந்தவர்.

தமிழகத்தின் பழைமை வாய்ந்த அரபுக் கல்லூரிகளில் ஒன்றான கூத்தாநல்லூர் அரபிக் கல்லூரியில் 07 ஆண்டுகள் கல்வி கற்ற இவர், தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பின் நிறுவனராவார்.

அரபுக் கல்லூரியில் 07 ஆண்டுகள் மத்ஹபு, தரீக்காக்கள் என்று இஸ்லாத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வழிகெட்ட கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கல்வியை கற்ற இவர் பின்னர் அல்குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரப்பூர்வமான நபிமொழிகளை கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டார்.

அல்குர்ஆனுக்கும், ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளுக்கும் எதிராக உருவாக்கப்பட்ட மத்ஹபுகள் மற்றும் தரீக்காக்களின் வழிகேடுகளை குர்ஆன் சுன்னா ஒளியில் புரிந்து கொண்ட இவர் தனது சகோதரர் மவ்லவி பி.எஸ். அலாவுத்தீனுடன் இணைந்து தர்கா வழிபாடு, பேய் நம்பிக்கை, தட்டு தாயத்து, இணைவைப்பு, பித்அத்துக்கள், மத்ஹபுகள், தரீக்காக்கள் போன்றவற்றுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்.

இஸ்லாத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக பேச்சிலும், எழுத்திலும் போராடி வரும் ஜைனுல் ஆபீதீன் அவர்கள் நூற்றுக் கணக்கான நூல்களை எழுதியுள்ளதுடன், ஆயிரக் கணக்கான கட்டுரைகளுக்கும் சொந்தக் காரர் ஆவார்.

கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக சமுதாய சீர்திருத்தப் பணியில் தன்னை அர்பணித்த ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள், தமிழகம் தாண்டி இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இலங்கை, மலேஷியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் இஸ்லாமிய பிரச்சாரங்கள் செய்துள்ளார்.

கடந்த 2005ம் வருடம் இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட போது, இலங்கையில் சுமார் 07 இடங்களில் இவர் உரையாற்றினார். மத்ஹபுகள், தர்காக்கள், இணைவைப்புக் காரியங்கள் அனைத்திற்கும் எதிராக இவர் ஆற்றிய உரைகளினால் பல்லாயிரக் கணக்கான மக்கள் இவரின் உரையைக் கேட்பதற்காகத் திரண்டார்கள்.

கொழும்பு புதுக்கடை, புத்தளம், காலி, மாவனல்லை, காத்தான்குடி போன்ற ஊர்களில் நடத்தப்பட்ட பொதுக் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிட்கும் சுமார் 30ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் திரண்டமை குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

பி.ஜெ ஏன் எதிர்க்கப் படுகின்றார்?

பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் தோற்றம் பெற்றுள்ள அனைத்து வழிகேடுகளுக்கும் எதிராக பிரச்சாரம் செய்யும் அதேநேரம் அல்குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரப்பூர்வமான நபி மொழிகளை மாத்திரமே அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றார்.

அல்-குர்ஆன், மற்றும் ஆதாரபூர்வமான நபி மொழிகளுக்கு மாற்றமாக செயல்பட்டு வரும் உலமாக்கள், இவருடைய இந்த பிரச்சாரத்தினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். பொது மக்களின் பணத்தில் பொய் சொல்லி வயிறு வளர்க்கும் உலமாக்கள் இவருடைய பிரச்சாரத்தினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தாம் செய்யும் காரியங்களுக்கு பொது மக்கள் ஆதாரம் கேட்க்கும் நிலை பி.ஜே யின் பிரச்சாரத்தினால் உண்டாக்கப்பட்டது. இந்நிலையினால் மக்களை இவ்வளவு காலமும் ஏமாற்றித் திரிந்த உலமாக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். பொருளாதார இழிநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். ஆகவே தான் பி.ஜெ அவர்களை முழு மூச்சாக இவர்கள் எதிர்த்து வருகின்றார்கள்.

அனைத்துத் தரப்பாரும் இவரை எதிர்க்கும் அளவுக்கு இவர் அப்படி என்னதான் செய்தார்?

ஆம், இவர் செய்த பணி அளப்பரியது. மகத்துவமிக்கது, போற்றத் தக்கது.

கடந்த 30 வருடங்களில் அனைத்து வழிகேடுகளுக்கும் எதிராக இவர் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார்.

அல்லாஹ்வை மாத்திரம் வணங்கி, நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களை மாத்திரம் பின்பற்ற வேண்டிய இஸ்லாமிய சமுதாயம் கப்ருகளை வணங்கி வழிபட்டு வருகின்றது. இவருடைய வாழ்நாளில் பெரும் பகுதியை இதற்கெதிரான பிரச்சாரத்திற்காகவே அர்பணித்தார்.

கப்ரு வணக்கத்திற்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் பல இடங்களில் இவர் தாக்கப்பட்டார். அதனைத் தாண்டியும் அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்திற்கு வெற்றியைக் கொடுத்தான்.

கப்ரு வணங்கிகளுடன் பல விவாதக் களங்களை சந்தித்த பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் அல்லாஹ்வை மாத்திரமே வணங்க வேண்டும், அவ்லியாக்களை வணங்கக் கூடாது, அவர்களிடம் பிரார்த்திக்கக் கூடாது என்பதை ஆணித்தரமாக நிரூபித்தார். இவருடைய இந்தப் பிரச்சாரத்தின் விளைவாக தமிழகத்தின் பல ஊர்களில் தர்காக்களை கட்டி, போசித்து வந்தவர்களே அதனை உடைத்துத் தரை மட்டமாக்கும் நிலை உருவாகியது.

• இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரங்கள் இரண்டா நான்கா?
• இறைவனுக்கு உருவம் உண்டா?
• இணை கற்பிப்பவர் யார்?
• களியக்காவிளை விவாதம்.
• இலங்கை விவாதம்.
• சுன்னத் ஜமாஅத் நூல்களில் ஆபாசங்கள்.
• இமாம்கள் உதவி இல்லாமல் குர்ஆனை விளங்க முடியுமா?
• குர்ஆனில் எழுத்து பிழைகளா – துத்துக்குடி போன்ற தலைப்புகளில் கப்ரு வணங்கும் தரீக்கா, பரேலவிகளுடன் இவர் செய்த விவாதங்கள் புகழ் பெற்றவை. கப்ரு வணங்கிகளாக இருந்த பலர் ஏகத்துவவாதிகளாக மாறும் நிலையை உண்டாக்கின அந்த விவாதங்கள்.
குர்ஆன், ஹதீஸ் தான் மார்க்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டு அதற்கு மாற்றமான சலபிக் கொள்கையை கொண்ட ஸலபி வழிகேடர்களுடன் இவர் செய்த விவாதங்கள் குர்ஆனும், ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளும் மாத்திரம் தான் நேர்வழி என்பதை தெளிவாக நிரூபித்தன. • சூனியம் வாதமும் எதிர்வாதமும்
• அஜ்வா பழமும் சூனியமும்
• முஜீபுடன் விவாதம் • ஜகாத் விவாதம்
• இலங்கை மன்சூருக்கு மறுப்பு
• முகத்தை மறைக்க வேண்டுமா ? சலஃபிகளுடன் நேரடி விவாதம்
• முஜாஹித் பேட்டி
• உமர் ஷரீபின் உளறல்
• உமர் ஷரீபின் உளுத்துப் போன வாதங்கள்
• ஹாமித் பக்ரி விமர்சனத்துக்கு பதில்
• சைபுத்தீன் சிதம்பரத்தில் ஓட்டம்
• சைபுத்தீன் ரஷாதி ஓட்டம்
• ஷைபுத்தீன் ரஷாதிக்கு மறுப்பு போன்ற வீடியோக்கள் இதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றன. இஸ்லாத்தின் பெயரால் தோன்றிய பல வழிகெட்ட அமைப்பினரோடும் நேருக்கு நேர் விவாதத்தில் கலந்து சத்தியத்தின் மூலம் அசத்தியத்தை அடித்து நொறுக்கிய பி.ஜெ அவர்கள் காதியானிகள் போன்றவர்களுடனும் நேருக்கு நேர் விவாதத்தை எதிர் கொண்டுள்ளார்.

அரபியில் தான் பெற்ற புலமை, தேர்ந்த மார்க்க அறிவு, பேச்சுத் திறமை, நினைவாற்றல், சமயோசித சிந்தனை போன்றவை இவருடைய பிரச்சாரத்திற்கு உத்வேகமளித்தன. முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின் எந்த நபியும் வரமாட்டார். அவர் தான் இறுதி நபி என்ற இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையை தகர்க்க முயன்ற மிர்சா குலாம் அஹ்மத் காதியானி என்பவன் தானும் நபியென்று வாதிட்டான். இவனுடைய கொள்கையினால் கவரப்பட்டவர்கள் அஹ்மதியாக்கள் என்ற பெயரில் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றார்கள். 1994ம் ஆண்டு கோவையில் காதியானிகளுடன் இவர் நடத்திய பகிரங்க விவாதம் காதியானிகளின் கோட்டையையே தவிடு பொடியாக்கியது. • மிர்ஸாகுலாம் பொய்யனே
• ரஷாது கலீபா பொய்யனா தூதரா
• 19 அபத்தமா அற்புதமா
• குர்ஆன் மட்டும் போதுமா
• வஹீ குர்ஆன் மட்டுமா? போன்ற தலைப்புகளில் காதியானிகள் மற்றும் ரஷாத் கலீபாவை நபியென்று ஏற்றுக் கொண்ட வழிகெட்ட 19 கூட்டத்தினருடன் இவர் பகிரங்க விவாதம் செய்து இஸ்லாத்தின் அடிப்படை இறுதி நபித்துவம் நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுடன் நிறைவு பெற்று விட்டதை அல்-குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரபூர்வமான நபி மொழிகளினூடாக நிரூபித்தார்.

இஸ்லாத்திற்கு எதிராக பல விதங்களிலும் பிரச்சாரங்களை முடுக்கி விட்டு, முஸ்லிம்களை மதம் மாற்றம் செய்வதற்காக அயராது உழைக்கும் கிருத்தவ மிஷனரிகளுடன் நேருக்கு நேர் இவர் செய்த விவாதங்கள் கிருத்தவர்களை ஆட்டம் காண வைத்தது. • பைபிள் இறைவேதமா?
• குர்ஆன் இறைவேதமே!
• கிருத்தவர்கள் ஓட்டமெடுத்த விவாதம்.
• கிறித்தவபாதிரியுடன் விவாதம்.
• கிறித்தவர்களுடன் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நேருக்கு நேர்.
• மூச்சுத் திணற வைத்த விவாதம் – கிறித்தவர்களுடன்.
• பாதிரியார்களுடன் நடந்த அதிரடி விவாதம். போன்ற தலைப்புகளில் இவர் நடத்திய விவாதங்களை இன்றும் இணையதளத்தில் பார்க்க முடியும். கடவுள் இல்லை. கடவுள் நம்பிக்கை என்பது தவறானது. எல்லாம் இயற்கை என்றே நம்ப வேண்டும் என்றும் கடவுள் நம்பிக்கைக்கு எதிராக செயல்படும் நாத்தீகர்களுடன் யாராவது விவாதிக்க முடியுமா? என்று நினைத்து அனைவரும் பின்வாங்கிய ஓடிய நேரத்தில் நாத்தீகர்களுடன் நேருக்கு நேர் விவாதக் களத்தில் சந்தித்தவர் தான் இந்த பி.ஜெ. • இறைவன்இருக்கின்றானா?
• நாத்திகர்களின்மூட நம்பிக்கைகள்.
• குர்ஆன்இறை வேதமா? போன்ற தலைப்புகளில் நடைபெற்ற விவாதக் களத்தில் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதை நிரூபித்ததுடன், அவன் அல்லாஹ் மாத்திரம் தான் என்பதையும் அறிவுப்பூர்வமான நிரூவினார் அறிஞர் பி.ஜெ அவர்கள்.

இப்படி பல தரப்பட்ட வழிகெட்ட கொள்கைகளையும் அல்-குர்ஆன், ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் விவாதக் களங்கள் மூலம் அடித்து நொருக்கியவர் தான் இந்த பி.ஜெ. அசத்தியத்திற்கு எதிரான இவருடைய பயனத்தினால் வங்குரோத்து நிலை அடைந்தவர்களே இவரின் பிரச்சாரத்திற்கு பல இடங்களிலும் தடை ஏற்படுத்தி வருகின்றார்கள்.

எழுத்துப் பணியில் தனது கவர்ச்சிகரமான பேச்சின் மூலம் ஏகத்துவக் கருத்துக்களை பட்டி தொட்டியெங்கும் கொண்டு செல்வதில் செல்வாக்குச் செலுத்திய அறிஞர் பி.ஜெ அவர்கள் எழுத்துப் பணியிலும் மிகப் பெரும் புரட்சிக்கு வித்திட்டார்.

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை மக்கள் மயப்படுத்தும் ஆயிரக் கணக்கான கட்டுரைகளை இவர் எழுதியுள்ளார்.

• புரட்சி மின்னல்,

• அல்-ஜன்னத்,

• அல்-முபீன்,

• அந்-நஜாத்,

• ஏகத்துவம்,

• தீன்குலப் பெண்மணி

ஆகிய மாத இதழ்களில் இவர் தனது ஏகத்துவப் பிரச்சார ஆக்கங்களை எழுதியுள்ளார்.

“நர்கீஸ்” என்ற மாத இதழில் இவர் எழுதிய “விற்பனைக்காக கற்பனைக் கதைகள்” என்ற தொடர் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுடன், இதழ் நிர்வாகத்திற்கு வந்த அழுத்தம் காரணமாக அந்தத் தொடர் இடை நடுவே நிறுத்தப்பட்டது.

நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ள ஜைனுல் ஆபிப்தீன் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான மாற்றாரின் விமர்சனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் அளிக்கும் விதமான பல நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

• நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன்?

• இஸ்லாத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களும் பதில்களும்.

• accusations-and-answers

• அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம்

• மாமனிதர் நபிகள் நாயகம்

• PROPHET MUHAMMAD THE MAN SUPREME

• அர்த்தமுள்ள கேள்விகள்

அறிவுப்பூர்வமான பதில்கள் • வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம்

• இஸ்லாம் பெண்களின் உரிமையைப் பறிக்கிறதா

• Does Islam snatch the Rights of Women?

• மனிதனுக்கு ஏற்ற மார்க்கம்

• வேதம் ஓதும் சாத்தான்கள் போன்றவை முக்கியமானவை.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைப் பற்றி இவர் எழுதிய “நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன்?” என்ற தலைப்பிலான நூல் மாற்று மத நண்பர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்த ஒரு நூலாகும். நபி (ஸல்) அவர்களைப் பற்றிய மாற்று மத நண்பர்களின் தவறான எண்ணங்களுக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக மிக அருமையாக இந்நூல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் இஸ்லாம் பெண்களின் உரிமையைப் பரிக்கின்றதா? என்ற தலைப்பில் இஸ்லாம் பெண்களுக்கு வழங்கிய உரிமைகளைப் பற்றி விரிவாக இவர் எழுதி வெளியிட்ட நூல் தமிழுலகில் புகழ் பூத்ததாகும். நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன்?, அர்த்தமுள்ள கேள்விகள் அறிவுப் பூர்வமான பதில்கள், குற்றச் சாட்டுக்களும் பதில்களும் போன்ற தலைப்புகளில் மாற்று மத நண்பர்களின் அர்த்தமுள்ள கேள்விகளுக்கு அறிவுப் பூர்வமான பதில்களை இவர் வழங்கி தனியான நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார். இஸ்லாத்தையும், நபியவர்களையும் கொச்சைப்படுத்தி சல்மான் ரூஷ்தி, தஸ்லிமா நஸ்ரின் போன்றவர்கள் வெளியிட்ட நூல்களுக்கு மறுப்பாக ”வேதம் ஓதும் சாத்தான்கள்” என்ற பெயரில் இவர் எழுதிய நூல் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இஸ்லாத்திற்கு எதிராக பெரும் விமர்சனங்களை முன் வைத்து வரும் கிருத்தவர்களின் அனைத்து விமர்சனங்களுக்கும் காலத்திற்கு ஏற்றாட் போல் இவர் வழங்கிய பதில்கள் அடங்கிய நூல்கள் பொக்கிஷங்களாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை.

• இயேசு சிலுவையில் அறையப்படவில்லை.

• இயேசு சிலுவையில் அறையப்படவில்லை ஆங்கிலம்.

• இது தான் பைபிள்.

• இதுதான் பைபிள் ஆங்கிலம்.

• இயேசு இறை மகனா?

• Is jesus the son of god

• பைபிளில் நபிகள் நாயகம்.

• பைபிளில் நபிகள் நாயகம் (ஆங்கிலம்)

• கப்ஸா நிலைக்குமா?

போன்ற தலைப்புகளில் கிருத்தவர்களின் விமர்சனங்களுக்கு இவர் பதில் அளித்துள்ளார். ஜபமணி என்ற பாதிரியார் இஸ்லாத்தை கொச்சைப் படுத்தி “கஃபா நிலைக்குமா?” என்ற தலைப்பில் ஓர் பிரசுரம் வெளியிட்ட நேரத்தில் “கப்ஸா நிலைக்குமா?” என்ற தலைப்பில் இவர் எழுதி வெளியிட்ட நூல் மிகவும் பிரபலம் வாய்ந்தது.

இந்தப் புத்தகம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவு கிருத்தவ பாதிரி ஜபமனியுடன் பி.ஜெ அவர்கள் கிருத்தவம் மற்றும் இஸ்லாம் தொடர்பில் நேரடி விவாதம் செய்து இஸ்லாம் சத்திய மார்க்கம் என்பதை நிரூபணம் செய்தார். இஸ்லாத்திற்குள் இருந்து இஸ்லாத்தின் பெயரால் மூட நம்பிக்கைகளையும், போலிக் கருத்துக்களையும் மார்க்கம் என்று பரப்பும் உலமாக்களின் கருத்துக்கள் மூட நம்பிக்கைகள் அனைத்துக்கும் எதிராக இவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். • பேய் பிசாசு உண்டா?

• இஸ்லாமியக் கொள்கை.

• இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்.

• யாகுத்பா ஓர் ஆய்வு

• ஜின்களும் ஷைத்தான்களும்

• சுப்ஹான மவ்லித்

• முஹ்யித்தீன் மவ்லித் ஓர் ஆய்வு

• இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூன்யம்

• Was Allah’s Apostle Affected by Black Magic ?

• இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள்

• தர்கா வழிபாடு

• திருமறையின் தோற்றுவாய்

• குர்ஆன் கூறும் ஓரிறைக் கொள்கை

• கொள்கை விளக்கம்

• இறைவனைக் காண முடியுமா

• கியாமத் நாளின் அடையாளங்கள்

• தராவீஹ் ஓர் ஆய்வு

• ஹதீஸ்கள் குர்ஆனுக்கு முரண்படுமா

• குர்ஆன் மட்டும் போதுமா

• பிறை ஓர் விளக்கம்

• நபித்தோழர்களும் நமது நிலையும்

• அமீருக்குக் கட்டுப்படுதல் ஓர் ஆய்வு

• தொப்பி ஓர் ஆய்வு

• தப்லீக் தஃலீம் தொகுப்பு ஓர் ஆய்வு

• இஸ்லாத்தின் பெயரால் கற்பனைக் கதைகள்

• சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும்

• பில்லி சூனியம் ஒரு பித்தலாட்டம்

• பில்லி சூனியம் ஒரு பித்தலாட்டம் (உருது) போன்ற தலைப்புக்களில் இவர் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
எதிரிகளை வாயடைக்கச் செய்த நூல்களாகும்.
அதே போல்

• தொழுகை சட்டங்கள்.

• நோன்பு

• ஜகாத் ஓர் ஆய்வு

• ஜகாத் ஒர் ஆய்வு (உருது)

• ஜகாத் ஓர் ஆய்வு (ஆங்கிலம்)

• நபிவழியில் நம் ஹஜ்

•குர்பானியின் சட்டங்கள்

• நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்

• ஜனாஸாவின் சட்டங்கள்

• நேர்ச்சையும் சத்தியமும்

• ஜனாஸா தொழுகை

• விலக்கப்பட்ட உணவுகள்

• சந்திக்கும் வேளையில்

• when-we-meet

• துஆக்களின் தொகுப்பு

• dua-book

• இஸ்லாமியத் திருமணம்

• islamic-marriage

மேற்கண்ட தலைப்புகளில் இஸ்லாத்தின் சட்ட திட்டங்களை பற்றிய நூல்களையெல்லாம் இவர் எழுதியுள்ளமை இங்கு சுட்டிக் காட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். சிறந்த பேச்சாற்றல், மொழியாற்றல், எழுத்தாற்றல் போன்றவற்றை தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு அறிஞர் தான் சகோ. பி.ஜெ அவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது.

யார் இந்த பீ.ஜே

பி.ஜெ என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் என்பவர் தென்னிந்தியாவின் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொண்டி என்னும் ஊரில் பிறந்தவர்.

தமிழகத்தின் பழைமை வாய்ந்த அரபுக் கல்லூரிகளில் ஒன்றான கூத்தாநல்லூர் அரபிக் கல்லூரியில் 07 ஆண்டுகள் கல்வி கற்ற இவர், தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் அமைப்பின் நிறுவனராவார்.

அரபுக் கல்லூரியில் 07 ஆண்டுகள் மத்ஹபு, தரீக்காக்கள் என்று இஸ்லாத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வழிகெட்ட கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கல்வியை கற்ற இவர் பின்னர் அல்குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரப்பூர்வமான நபிமொழிகளை கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டார்.

அல்குர்ஆனுக்கும், ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளுக்கும் எதிராக உருவாக்கப்பட்ட மத்ஹபுகள் மற்றும் தரீக்காக்களின் வழிகேடுகளை குர்ஆன் சுன்னா ஒளியில் புரிந்து கொண்ட இவர் தனது சகோதரர் மவ்லவி பி.எஸ். அலாவுத்தீனுடன் இணைந்து தர்கா வழிபாடு, பேய் நம்பிக்கை, தட்டு தாயத்து, இணைவைப்பு, பித்அத்துக்கள், மத்ஹபுகள், தரீக்காக்கள் போன்றவற்றுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தார்.

இஸ்லாத்தின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக பேச்சிலும், எழுத்திலும் போராடி வரும் ஜைனுல் ஆபீதீன் அவர்கள் நூற்றுக் கணக்கான நூல்களை எழுதியுள்ளதுடன், ஆயிரக் கணக்கான கட்டுரைகளுக்கும் சொந்தக் காரர் ஆவார்.

கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக சமுதாய சீர்திருத்தப் பணியில் தன்னை அர்பணித்த ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள், தமிழகம் தாண்டி இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இலங்கை, மலேஷியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் இஸ்லாமிய பிரச்சாரங்கள் செய்துள்ளார்.

கடந்த 2005ம் வருடம் இலங்கைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட போது, இலங்கையில் சுமார் 07 இடங்களில் இவர் உரையாற்றினார். மத்ஹபுகள், தர்காக்கள், இணைவைப்புக் காரியங்கள் அனைத்திற்கும் எதிராக இவர் ஆற்றிய உரைகளினால் பல்லாயிரக் கணக்கான மக்கள் இவரின் உரையைக் கேட்பதற்காகத் திரண்டார்கள்.

கொழும்பு புதுக்கடை, புத்தளம், காலி, மாவனல்லை, காத்தான்குடி போன்ற ஊர்களில் நடத்தப்பட்ட பொதுக் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிட்கும் சுமார் 30ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் திரண்டமை குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

பி.ஜெ ஏன் எதிர்க்கப் படுகின்றார்?

பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் இஸ்லாத்தின் பெயரால் தோற்றம் பெற்றுள்ள அனைத்து வழிகேடுகளுக்கும் எதிராக பிரச்சாரம் செய்யும் அதேநேரம் அல்குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரப்பூர்வமான நபி மொழிகளை மாத்திரமே அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றார்.

அல்-குர்ஆன், மற்றும் ஆதாரபூர்வமான நபி மொழிகளுக்கு மாற்றமாக செயல்பட்டு வரும் உலமாக்கள், இவருடைய இந்த பிரச்சாரத்தினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். பொது மக்களின் பணத்தில் பொய் சொல்லி வயிறு வளர்க்கும் உலமாக்கள் இவருடைய பிரச்சாரத்தினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தாம் செய்யும் காரியங்களுக்கு பொது மக்கள் ஆதாரம் கேட்க்கும் நிலை பி.ஜே யின் பிரச்சாரத்தினால் உண்டாக்கப்பட்டது. இந்நிலையினால் மக்களை இவ்வளவு காலமும் ஏமாற்றித் திரிந்த உலமாக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். பொருளாதார இழிநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். ஆகவே தான் பி.ஜெ அவர்களை முழு மூச்சாக இவர்கள் எதிர்த்து வருகின்றார்கள்.

அனைத்துத் தரப்பாரும் இவரை எதிர்க்கும் அளவுக்கு இவர் அப்படி என்னதான் செய்தார்?

ஆம், இவர் செய்த பணி அளப்பரியது. மகத்துவமிக்கது, போற்றத் தக்கது.

கடந்த 30 வருடங்களில் அனைத்து வழிகேடுகளுக்கும் எதிராக இவர் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார்.

அல்லாஹ்வை மாத்திரம் வணங்கி, நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களை மாத்திரம் பின்பற்ற வேண்டிய இஸ்லாமிய சமுதாயம் கப்ருகளை வணங்கி வழிபட்டு வருகின்றது. இவருடைய வாழ்நாளில் பெரும் பகுதியை இதற்கெதிரான பிரச்சாரத்திற்காகவே அர்பணித்தார்.

கப்ரு வணக்கத்திற்கு எதிரான பிரச்சாரத்தில் பல இடங்களில் இவர் தாக்கப்பட்டார். அதனைத் தாண்டியும் அல்லாஹ் தனது மார்க்கத்திற்கு வெற்றியைக் கொடுத்தான்.

கப்ரு வணங்கிகளுடன் பல விவாதக் களங்களை சந்தித்த பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் அவர்கள் அல்லாஹ்வை மாத்திரமே வணங்க வேண்டும், அவ்லியாக்களை வணங்கக் கூடாது, அவர்களிடம் பிரார்த்திக்கக் கூடாது என்பதை ஆணித்தரமாக நிரூபித்தார். இவருடைய இந்தப் பிரச்சாரத்தின் விளைவாக தமிழகத்தின் பல ஊர்களில் தர்காக்களை கட்டி, போசித்து வந்தவர்களே அதனை உடைத்துத் தரை மட்டமாக்கும் நிலை உருவாகியது.

• இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரங்கள் இரண்டா நான்கா?
• இறைவனுக்கு உருவம் உண்டா?
• இணை கற்பிப்பவர் யார்?
• களியக்காவிளை விவாதம்.
• இலங்கை விவாதம்.
• சுன்னத் ஜமாஅத் நூல்களில் ஆபாசங்கள்.
• இமாம்கள் உதவி இல்லாமல் குர்ஆனை விளங்க முடியுமா?
• குர்ஆனில் எழுத்து பிழைகளா – துத்துக்குடி போன்ற தலைப்புகளில் கப்ரு வணங்கும் தரீக்கா, பரேலவிகளுடன் இவர் செய்த விவாதங்கள் புகழ் பெற்றவை. கப்ரு வணங்கிகளாக இருந்த பலர் ஏகத்துவவாதிகளாக மாறும் நிலையை உண்டாக்கின அந்த விவாதங்கள்.
குர்ஆன், ஹதீஸ் தான் மார்க்கம் என்று சொல்லிக் கொண்டு அதற்கு மாற்றமான சலபிக் கொள்கையை கொண்ட ஸலபி வழிகேடர்களுடன் இவர் செய்த விவாதங்கள் குர்ஆனும், ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளும் மாத்திரம் தான் நேர்வழி என்பதை தெளிவாக நிரூபித்தன. • சூனியம் வாதமும் எதிர்வாதமும்
• அஜ்வா பழமும் சூனியமும்
• முஜீபுடன் விவாதம் • ஜகாத் விவாதம்
• இலங்கை மன்சூருக்கு மறுப்பு
• முகத்தை மறைக்க வேண்டுமா ? சலஃபிகளுடன் நேரடி விவாதம்
• முஜாஹித் பேட்டி
• உமர் ஷரீபின் உளறல்
• உமர் ஷரீபின் உளுத்துப் போன வாதங்கள்
• ஹாமித் பக்ரி விமர்சனத்துக்கு பதில்
• சைபுத்தீன் சிதம்பரத்தில் ஓட்டம்
• சைபுத்தீன் ரஷாதி ஓட்டம்
• ஷைபுத்தீன் ரஷாதிக்கு மறுப்பு போன்ற வீடியோக்கள் இதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றன. இஸ்லாத்தின் பெயரால் தோன்றிய பல வழிகெட்ட அமைப்பினரோடும் நேருக்கு நேர் விவாதத்தில் கலந்து சத்தியத்தின் மூலம் அசத்தியத்தை அடித்து நொறுக்கிய பி.ஜெ அவர்கள் காதியானிகள் போன்றவர்களுடனும் நேருக்கு நேர் விவாதத்தை எதிர் கொண்டுள்ளார்.

அரபியில் தான் பெற்ற புலமை, தேர்ந்த மார்க்க அறிவு, பேச்சுத் திறமை, நினைவாற்றல், சமயோசித சிந்தனை போன்றவை இவருடைய பிரச்சாரத்திற்கு உத்வேகமளித்தன. முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின் எந்த நபியும் வரமாட்டார். அவர் தான் இறுதி நபி என்ற இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையை தகர்க்க முயன்ற மிர்சா குலாம் அஹ்மத் காதியானி என்பவன் தானும் நபியென்று வாதிட்டான். இவனுடைய கொள்கையினால் கவரப்பட்டவர்கள் அஹ்மதியாக்கள் என்ற பெயரில் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றார்கள். 1994ம் ஆண்டு கோவையில் காதியானிகளுடன் இவர் நடத்திய பகிரங்க விவாதம் காதியானிகளின் கோட்டையையே தவிடு பொடியாக்கியது. • மிர்ஸாகுலாம் பொய்யனே
• ரஷாது கலீபா பொய்யனா தூதரா
• 19 அபத்தமா அற்புதமா
• குர்ஆன் மட்டும் போதுமா
• வஹீ குர்ஆன் மட்டுமா? போன்ற தலைப்புகளில் காதியானிகள் மற்றும் ரஷாத் கலீபாவை நபியென்று ஏற்றுக் கொண்ட வழிகெட்ட 19 கூட்டத்தினருடன் இவர் பகிரங்க விவாதம் செய்து இஸ்லாத்தின் அடிப்படை இறுதி நபித்துவம் நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுடன் நிறைவு பெற்று விட்டதை அல்-குர்ஆன் மற்றும் ஆதாரபூர்வமான நபி மொழிகளினூடாக நிரூபித்தார்.

இஸ்லாத்திற்கு எதிராக பல விதங்களிலும் பிரச்சாரங்களை முடுக்கி விட்டு, முஸ்லிம்களை மதம் மாற்றம் செய்வதற்காக அயராது உழைக்கும் கிருத்தவ மிஷனரிகளுடன் நேருக்கு நேர் இவர் செய்த விவாதங்கள் கிருத்தவர்களை ஆட்டம் காண வைத்தது. • பைபிள் இறைவேதமா?
• குர்ஆன் இறைவேதமே!
• கிருத்தவர்கள் ஓட்டமெடுத்த விவாதம்.
• கிறித்தவபாதிரியுடன் விவாதம்.
• கிறித்தவர்களுடன் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நேருக்கு நேர்.
• மூச்சுத் திணற வைத்த விவாதம் – கிறித்தவர்களுடன்.
• பாதிரியார்களுடன் நடந்த அதிரடி விவாதம். போன்ற தலைப்புகளில் இவர் நடத்திய விவாதங்களை இன்றும் இணையதளத்தில் பார்க்க முடியும். கடவுள் இல்லை. கடவுள் நம்பிக்கை என்பது தவறானது. எல்லாம் இயற்கை என்றே நம்ப வேண்டும் என்றும் கடவுள் நம்பிக்கைக்கு எதிராக செயல்படும் நாத்தீகர்களுடன் யாராவது விவாதிக்க முடியுமா? என்று நினைத்து அனைவரும் பின்வாங்கிய ஓடிய நேரத்தில் நாத்தீகர்களுடன் நேருக்கு நேர் விவாதக் களத்தில் சந்தித்தவர் தான் இந்த பி.ஜெ. • இறைவன்இருக்கின்றானா?
• நாத்திகர்களின்மூட நம்பிக்கைகள்.
• குர்ஆன்இறை வேதமா? போன்ற தலைப்புகளில் நடைபெற்ற விவாதக் களத்தில் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதை நிரூபித்ததுடன், அவன் அல்லாஹ் மாத்திரம் தான் என்பதையும் அறிவுப்பூர்வமான நிரூவினார் அறிஞர் பி.ஜெ அவர்கள்.

இப்படி பல தரப்பட்ட வழிகெட்ட கொள்கைகளையும் அல்-குர்ஆன், ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் விவாதக் களங்கள் மூலம் அடித்து நொருக்கியவர் தான் இந்த பி.ஜெ. அசத்தியத்திற்கு எதிரான இவருடைய பயனத்தினால் வங்குரோத்து நிலை அடைந்தவர்களே இவரின் பிரச்சாரத்திற்கு பல இடங்களிலும் தடை ஏற்படுத்தி வருகின்றார்கள்.

எழுத்துப் பணியில் தனது கவர்ச்சிகரமான பேச்சின் மூலம் ஏகத்துவக் கருத்துக்களை பட்டி தொட்டியெங்கும் கொண்டு செல்வதில் செல்வாக்குச் செலுத்திய அறிஞர் பி.ஜெ அவர்கள் எழுத்துப் பணியிலும் மிகப் பெரும் புரட்சிக்கு வித்திட்டார்.

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை மக்கள் மயப்படுத்தும் ஆயிரக் கணக்கான கட்டுரைகளை இவர் எழுதியுள்ளார்.

• புரட்சி மின்னல்,

• அல்-ஜன்னத்,

• அல்-முபீன்,

• அந்-நஜாத்,

• ஏகத்துவம்,

• தீன்குலப் பெண்மணி

ஆகிய மாத இதழ்களில் இவர் தனது ஏகத்துவப் பிரச்சார ஆக்கங்களை எழுதியுள்ளார்.

“நர்கீஸ்” என்ற மாத இதழில் இவர் எழுதிய “விற்பனைக்காக கற்பனைக் கதைகள்” என்ற தொடர் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுடன், இதழ் நிர்வாகத்திற்கு வந்த அழுத்தம் காரணமாக அந்தத் தொடர் இடை நடுவே நிறுத்தப்பட்டது.

நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ள ஜைனுல் ஆபிப்தீன் அவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான மாற்றாரின் விமர்சனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் அளிக்கும் விதமான பல நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

• நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன்?

• இஸ்லாத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களும் பதில்களும்.

• accusations-and-answers

• அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம்

• மாமனிதர் நபிகள் நாயகம்

• PROPHET MUHAMMAD THE MAN SUPREME

• அர்த்தமுள்ள கேள்விகள்

அறிவுப்பூர்வமான பதில்கள் • வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம்

• இஸ்லாம் பெண்களின் உரிமையைப் பறிக்கிறதா

• Does Islam snatch the Rights of Women?

• மனிதனுக்கு ஏற்ற மார்க்கம்

• வேதம் ஓதும் சாத்தான்கள் போன்றவை முக்கியமானவை.

நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களைப் பற்றி இவர் எழுதிய “நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன்?” என்ற தலைப்பிலான நூல் மாற்று மத நண்பர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்த ஒரு நூலாகும். நபி (ஸல்) அவர்களைப் பற்றிய மாற்று மத நண்பர்களின் தவறான எண்ணங்களுக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக மிக அருமையாக இந்நூல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் இஸ்லாம் பெண்களின் உரிமையைப் பரிக்கின்றதா? என்ற தலைப்பில் இஸ்லாம் பெண்களுக்கு வழங்கிய உரிமைகளைப் பற்றி விரிவாக இவர் எழுதி வெளியிட்ட நூல் தமிழுலகில் புகழ் பூத்ததாகும். நபிகள் நாயகம் பல திருமணங்கள் செய்தது ஏன்?, அர்த்தமுள்ள கேள்விகள் அறிவுப் பூர்வமான பதில்கள், குற்றச் சாட்டுக்களும் பதில்களும் போன்ற தலைப்புகளில் மாற்று மத நண்பர்களின் அர்த்தமுள்ள கேள்விகளுக்கு அறிவுப் பூர்வமான பதில்களை இவர் வழங்கி தனியான நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார். இஸ்லாத்தையும், நபியவர்களையும் கொச்சைப்படுத்தி சல்மான் ரூஷ்தி, தஸ்லிமா நஸ்ரின் போன்றவர்கள் வெளியிட்ட நூல்களுக்கு மறுப்பாக ”வேதம் ஓதும் சாத்தான்கள்” என்ற பெயரில் இவர் எழுதிய நூல் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இஸ்லாத்திற்கு எதிராக பெரும் விமர்சனங்களை முன் வைத்து வரும் கிருத்தவர்களின் அனைத்து விமர்சனங்களுக்கும் காலத்திற்கு ஏற்றாட் போல் இவர் வழங்கிய பதில்கள் அடங்கிய நூல்கள் பொக்கிஷங்களாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை.

• இயேசு சிலுவையில் அறையப்படவில்லை.

• இயேசு சிலுவையில் அறையப்படவில்லை ஆங்கிலம்.

• இது தான் பைபிள்.

• இதுதான் பைபிள் ஆங்கிலம்.

• இயேசு இறை மகனா?

• Is jesus the son of god

• பைபிளில் நபிகள் நாயகம்.

• பைபிளில் நபிகள் நாயகம் (ஆங்கிலம்)

• கப்ஸா நிலைக்குமா?

போன்ற தலைப்புகளில் கிருத்தவர்களின் விமர்சனங்களுக்கு இவர் பதில் அளித்துள்ளார். ஜபமணி என்ற பாதிரியார் இஸ்லாத்தை கொச்சைப் படுத்தி “கஃபா நிலைக்குமா?” என்ற தலைப்பில் ஓர் பிரசுரம் வெளியிட்ட நேரத்தில் “கப்ஸா நிலைக்குமா?” என்ற தலைப்பில் இவர் எழுதி வெளியிட்ட நூல் மிகவும் பிரபலம் வாய்ந்தது.

இந்தப் புத்தகம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவு கிருத்தவ பாதிரி ஜபமனியுடன் பி.ஜெ அவர்கள் கிருத்தவம் மற்றும் இஸ்லாம் தொடர்பில் நேரடி விவாதம் செய்து இஸ்லாம் சத்திய மார்க்கம் என்பதை நிரூபணம் செய்தார். இஸ்லாத்திற்குள் இருந்து இஸ்லாத்தின் பெயரால் மூட நம்பிக்கைகளையும், போலிக் கருத்துக்களையும் மார்க்கம் என்று பரப்பும் உலமாக்களின் கருத்துக்கள் மூட நம்பிக்கைகள் அனைத்துக்கும் எதிராக இவர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். • பேய் பிசாசு உண்டா?

• இஸ்லாமியக் கொள்கை.

• இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்.

• யாகுத்பா ஓர் ஆய்வு

• ஜின்களும் ஷைத்தான்களும்

• சுப்ஹான மவ்லித்

• முஹ்யித்தீன் மவ்லித் ஓர் ஆய்வு

• இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூன்யம்

• Was Allah’s Apostle Affected by Black Magic ?

• இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள்

• தர்கா வழிபாடு

• திருமறையின் தோற்றுவாய்

• குர்ஆன் கூறும் ஓரிறைக் கொள்கை

• கொள்கை விளக்கம்

• இறைவனைக் காண முடியுமா

• கியாமத் நாளின் அடையாளங்கள்

• தராவீஹ் ஓர் ஆய்வு

• ஹதீஸ்கள் குர்ஆனுக்கு முரண்படுமா

• குர்ஆன் மட்டும் போதுமா

• பிறை ஓர் விளக்கம்

• நபித்தோழர்களும் நமது நிலையும்

• அமீருக்குக் கட்டுப்படுதல் ஓர் ஆய்வு

• தொப்பி ஓர் ஆய்வு

• தப்லீக் தஃலீம் தொகுப்பு ஓர் ஆய்வு

• இஸ்லாத்தின் பெயரால் கற்பனைக் கதைகள்

• சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும்

• பில்லி சூனியம் ஒரு பித்தலாட்டம்

• பில்லி சூனியம் ஒரு பித்தலாட்டம் (உருது) போன்ற தலைப்புக்களில் இவர் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
எதிரிகளை வாயடைக்கச் செய்த நூல்களாகும்.
அதே போல்

• தொழுகை சட்டங்கள்.

• நோன்பு

• ஜகாத் ஓர் ஆய்வு

• ஜகாத் ஒர் ஆய்வு (உருது)

• ஜகாத் ஓர் ஆய்வு (ஆங்கிலம்)

• நபிவழியில் நம் ஹஜ்

•குர்பானியின் சட்டங்கள்

• நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்

• ஜனாஸாவின் சட்டங்கள்

• நேர்ச்சையும் சத்தியமும்

• ஜனாஸா தொழுகை

• விலக்கப்பட்ட உணவுகள்

• சந்திக்கும் வேளையில்

• when-we-meet

• துஆக்களின் தொகுப்பு

• dua-book

• இஸ்லாமியத் திருமணம்

• islamic-marriage

மேற்கண்ட தலைப்புகளில் இஸ்லாத்தின் சட்ட திட்டங்களை பற்றிய நூல்களையெல்லாம் இவர் எழுதியுள்ளமை இங்கு சுட்டிக் காட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். சிறந்த பேச்சாற்றல், மொழியாற்றல், எழுத்தாற்றல் போன்றவற்றை தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு அறிஞர் தான் சகோ. பி.ஜெ அவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது.

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwMCIgaGVpZ2h0PSI1NTAiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvamhIRVJ3X1BSbG8iIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==

அறிஞர் பி.ஜெ அவர்களின் முழுமையான அனுமதியுடன் இயங்கும் இஸ்லாமிய அறிவுக் கருவூலம்

அறிஞர் பீ.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்களின் பெயரில் நடத்தப்படும் www.onlinepj.net என்ற இந்த இணையதளம் மற்றும் https://www.facebook.com/onlinepjnet என்ற முகநூல் பக்கத்தின் உரிமையாளராகிய அப்துல் அஸீஸ் அல்தாப் ஆகிய நான் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க அறிஞர் PJ அவர்களின் பெயரில் அவருடைய ஆக்கங்கள், வீடியோக்கள், விவாதங்கள் அனைத்தையும் இந்த தளத்தின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான முழுமையான அனுமதியை எனக்கு வழங்கியுள்ளார். இந்தத் தளத்தின் அனுமதி கேட்டு அறிஞர் PJஅவர்களுக்கு நான் அனுப்பிய மின்னஞ்சலையும், எனது மின்னஞ்சலுக்கு அறிஞர் PJ அவர்கள் அனுப்பிய பதில் மின்னஞ்சலையும் வாசகர்களின் பார்வைக்கு தருகிறேன்.

www.onlinepj.net இணையதளம் பற்றிய உங்கள் மேலான கருத்துக்களை எனது தொலை பேசி இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் தெரிவிக்க முடியும் என்பதையும் அறிவித்துக் கொள்கிறேன்.

Ph / WhatsApp: 0094 777510105
FaceBook:
https://www.facebook.com/onlinepjnet

அறிஞர் PJ அவர்களுக்கு அல்தாப் ஆகிய நான் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்
அப்துல் அஸீஸ் அப்துல் கனீ அல்தாப்

இல 93, காலி வீதி, தெஹிவலை, இலங்கை.

அறிஞர் பீ.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்களுக்கு,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்!

நான் இலங்கையச் சேர்ந்த அல்தாப். ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இலங்கையில் தூய முறையில் ஏகத்துவத்தை நிலை நாட்ட பாடுபட்டவர்களில் ஒருவர். உங்கள் 2005ம் ஆண்டு இலங்கை விஜயத்திற்கு காரணமாக இருந்தவர்களின் ஒருவர் ஆவேன்.

உங்களை தமிழ்நாடு தெளஹீத் ஜமாஅத்தின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து தற்போது அநியாயமான முறையில் நீக்கியுள்ளார்கள். ஜமாஅத்திலிருந்து நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அறிவித்த சில நாட்களில் ஜமாஅத் நடத்திய மாநில செயல்குழுவில் உங்களுடைய வீடியோக்களை அனைத்தையும் இணையத்திலிருந்து நீக்குவதாகவும் ஒன்லைன் பீ.ஜெ இணையதளத்தை மாற்றுவதாகவும், உங்கள் புத்தகங்கள் அனைத்தையும் டிஎன்டிஜெ அறிஞர் குழு என்று போடவுள்ளதாகவும் டீ என் டீ ஜே நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது.

உங்களுக்கும் ஜமாஅத்திற்கும் இடையில் உள்ள பிரச்சினையில் தற்போது நான் பேசுவதற்கு விரும்பவில்லை. ஆனால் நீங்கள் பேசிய உரைகள், எழுதிய எழுத்துக்கள், நீங்கள் செய்த விவாதங்களினால் அல்லாஹ் உங்கள் மூலமாக எமக்கு நேர்வழி காட்டினான். இதே போல் இன்னும் பல லட்சக் கணக்கானவர்களுக்கு அல்லாஹ் இவற்றின் மூலம் நேர்வழி காட்ட வேண்டும்.எனவே தான் உங்கள் எழுத்துக்கள், பேச்சுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக என் சொந்த செலவில் ஒன்லைன் பீ.ஜெ டொட் நெட் என்ற பெயரில் ஒரு இணையதளத்தை நடத்த எண்ணி இலங்கையிலிருந்து ஒரு சொப்ட்வெயா கொம்பணி மூலம் தற்போது அதனை வெளியிட்டும் விட்டேன்.

இதில் இதுவரை நீங்கள் எழுதிய, பேசியவைகளை தவிர எனது எந்த சொந்தக் கருத்துக்களும் இல்லை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்த இணையதளம் பற்றி சிலர் இதற்கு பீ.ஜெ அனுமதி தந்தாரா? என்று கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.

தெளஹீத் பிரச்சாரத்திற்கு துணையாக அல்லாஹ்விடம் நன்மையை எதிர்பார்த்து உங்கள் பெயரில் நான் நடத்தும் இந்த இணையதளத்திற்கு உங்களின் அனுமதியை தருமாறு கேட்டு கொள்கிறேன். உங்கள் அனுமதி கிடைத்தால் அதனையே பொது அனுமதியாக இணையதளத்தில் பிரசுரித்து விடுவேன்.

உங்கள் மேலான அனுமதியை எதிர்பார்த்தவனாக!

அப்துல் அஸீஸ் அப்துல் கனீ அல்தாப் தெஹிவலை, இலங்கை

0777510105

அறிஞர் PJ அவர்கள் அனுப்பிய பதில்.

அன்புள்ள சகோதரர் அல்தாப் அவர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வஹீ மட்டுமே இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரம் என்ற அடிப்படைக் கொள்கையில் செயல்படுவதற்காக இலங்கையில் SLTJஉருவாக்கப்பட்ட போது முக்கிய தூண்களில் நீங்களும் ஒருவர் என்பதை நான் அறிவேன்.

எந்தப் பொறுப்புக்கும் வர நீங்கள் ஆசைப்படாவிட்டாலும் உங்கள் உழைப்பை நான் நினைவில் வைத்துள்ளேன்.

எனது ஆக்கங்களையும், ஆய்வுகளையும், உரைகளையும், விவாதங்களையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புவோருக்கு பயனளிக்கும் வகையில் நீங்கள் onlinepj.net என்ற பெயரில் என் பெயரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் எனது எல்லா ஆக்கங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் நான் மனப்பூர்வமாக அனுமதிக்கிறேன்.

இதனால் பயன் பெறுவோரின் மறுமைப் பரிசில் எனக்கு பங்கு கிடைக்கவும், இதனால் பயனடைந்தோரின் துஆக்கள் எனக்கு கிடைக்கவும் நீங்கள் உதவுகிறீர்கள் என்பதால் எனது நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்புடன்

பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன்.

AlthafOne AlthafOne

அறிஞர் பி.ஜெ அவர்களின் முழுமையான அனுமதியுடன் இயங்கும் இஸ்லாமிய அறிவுக் கருவூலம்

அறிஞர் பீ.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்களின் பெயரில் நடத்தப்படும் www.onlinepj.net என்ற இந்த இணையதளம் மற்றும் https://www.facebook.com/onlinepjnet என்ற முகநூல் பக்கத்தின் உரிமையாளராகிய அப்துல் அஸீஸ் அல்தாப் ஆகிய நான் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க அறிஞர் PJ அவர்களின் பெயரில் அவருடைய ஆக்கங்கள், வீடியோக்கள், விவாதங்கள் அனைத்தையும் இந்த தளத்தின் மூலம் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான முழுமையான அனுமதியை எனக்கு வழங்கியுள்ளார். இந்தத் தளத்தின் அனுமதி கேட்டு அறிஞர் PJஅவர்களுக்கு நான் அனுப்பிய மின்னஞ்சலையும், எனது மின்னஞ்சலுக்கு அறிஞர் PJ அவர்கள் அனுப்பிய பதில் மின்னஞ்சலையும் வாசகர்களின் பார்வைக்கு தருகிறேன்.

www.onlinepj.net இணையதளம் பற்றிய உங்கள் மேலான கருத்துக்களை எனது தொலை பேசி இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் தெரிவிக்க முடியும் என்பதையும் அறிவித்துக் கொள்கிறேன்.

Ph / WhatsApp: 0094 777510105
FaceBook:
https://www.facebook.com/onlinepjnet

அறிஞர் PJ அவர்களுக்கு அல்தாப் ஆகிய நான் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்
அப்துல் அஸீஸ் அப்துல் கனீ அல்தாப்

இல 93, காலி வீதி, தெஹிவலை, இலங்கை.

அறிஞர் பீ.ஜெய்னுலாப்தீன் அவர்களுக்கு,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்!

நான் இலங்கையச் சேர்ந்த அல்தாப். ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இலங்கையில் தூய முறையில் ஏகத்துவத்தை நிலை நாட்ட பாடுபட்டவர்களில் ஒருவர். உங்கள் 2005ம் ஆண்டு இலங்கை விஜயத்திற்கு காரணமாக இருந்தவர்களின் ஒருவர் ஆவேன்.

உங்களை தமிழ்நாடு தெளஹீத் ஜமாஅத்தின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து தற்போது அநியாயமான முறையில் நீக்கியுள்ளார்கள். ஜமாஅத்திலிருந்து நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அறிவித்த சில நாட்களில் ஜமாஅத் நடத்திய மாநில செயல்குழுவில் உங்களுடைய வீடியோக்களை அனைத்தையும் இணையத்திலிருந்து நீக்குவதாகவும் ஒன்லைன் பீ.ஜெ இணையதளத்தை மாற்றுவதாகவும், உங்கள் புத்தகங்கள் அனைத்தையும் டிஎன்டிஜெ அறிஞர் குழு என்று போடவுள்ளதாகவும் டீ என் டீ ஜே நிர்வாகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது.

உங்களுக்கும் ஜமாஅத்திற்கும் இடையில் உள்ள பிரச்சினையில் தற்போது நான் பேசுவதற்கு விரும்பவில்லை. ஆனால் நீங்கள் பேசிய உரைகள், எழுதிய எழுத்துக்கள், நீங்கள் செய்த விவாதங்களினால் அல்லாஹ் உங்கள் மூலமாக எமக்கு நேர்வழி காட்டினான். இதே போல் இன்னும் பல லட்சக் கணக்கானவர்களுக்கு அல்லாஹ் இவற்றின் மூலம் நேர்வழி காட்ட வேண்டும்.எனவே தான் உங்கள் எழுத்துக்கள், பேச்சுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக என் சொந்த செலவில் ஒன்லைன் பீ.ஜெ டொட் நெட் என்ற பெயரில் ஒரு இணையதளத்தை நடத்த எண்ணி இலங்கையிலிருந்து ஒரு சொப்ட்வெயா கொம்பணி மூலம் தற்போது அதனை வெளியிட்டும் விட்டேன்.

இதில் இதுவரை நீங்கள் எழுதிய, பேசியவைகளை தவிர எனது எந்த சொந்தக் கருத்துக்களும் இல்லை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்த இணையதளம் பற்றி சிலர் இதற்கு பீ.ஜெ அனுமதி தந்தாரா? என்று கேள்வி கேட்டு வருகிறார்கள்.

தெளஹீத் பிரச்சாரத்திற்கு துணையாக அல்லாஹ்விடம் நன்மையை எதிர்பார்த்து உங்கள் பெயரில் நான் நடத்தும் இந்த இணையதளத்திற்கு உங்களின் அனுமதியை தருமாறு கேட்டு கொள்கிறேன். உங்கள் அனுமதி கிடைத்தால் அதனையே பொது அனுமதியாக இணையதளத்தில் பிரசுரித்து விடுவேன்.

உங்கள் மேலான அனுமதியை எதிர்பார்த்தவனாக!

அப்துல் அஸீஸ் அப்துல் கனீ அல்தாப் தெஹிவலை, இலங்கை

0777510105

அறிஞர் PJ அவர்கள் அனுப்பிய பதில்.

அன்புள்ள சகோதரர் அல்தாப் அவர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வஹீ மட்டுமே இஸ்லாத்தின் மூல ஆதாரம் என்ற அடிப்படைக் கொள்கையில் செயல்படுவதற்காக இலங்கையில் SLTJஉருவாக்கப்பட்ட போது முக்கிய தூண்களில் நீங்களும் ஒருவர் என்பதை நான் அறிவேன்.

எந்தப் பொறுப்புக்கும் வர நீங்கள் ஆசைப்படாவிட்டாலும் உங்கள் உழைப்பை நான் நினைவில் வைத்துள்ளேன்.

எனது ஆக்கங்களையும், ஆய்வுகளையும், உரைகளையும், விவாதங்களையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புவோருக்கு பயனளிக்கும் வகையில் நீங்கள் onlinepj.net என்ற பெயரில் என் பெயரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் எனது எல்லா ஆக்கங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் நான் மனப்பூர்வமாக அனுமதிக்கிறேன்.

இதனால் பயன் பெறுவோரின் மறுமைப் பரிசில் எனக்கு பங்கு கிடைக்கவும், இதனால் பயனடைந்தோரின் துஆக்கள் எனக்கு கிடைக்கவும் நீங்கள் உதவுகிறீர்கள் என்பதால் எனது நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்புடன்

பீ.ஜைனுல் ஆபிதீன்.

AlthafOne AlthafOne